ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (21.06.19) מסמך הנחייה בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים ובקרב ספקי שירותים בנכסים וירטואליים (RBA for Virtual Assets & Virtual Asset Service Providers). 

מטרת ההנחיה הינה לסייע למדינות ולנותני שירותים בנכסים וירטואליים להבין את החובות המוטלות עליהם למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לצורך יישום אפקטיבי של דרישות ה-FATF. 

ההנחיה מנוסחת בהתאם לתיקונים ולשינויים בהמלצות ה-FATF שפורסמו באוקטובר 2018 ויוני 2019. שינויים אלה כללו אימוץ של שתי הגדרות חדשות: "נכס וירטואלי" (Virtual Asset) ו"נותן שירותים בנכס וירטואלי" (Virtual Asset Service Provider - VASP). בנוסף, ה-FATF עדכן את המלצה 15 מבין 40 ההמלצות, העוסקת בטכנולוגיות חדשות, באופן שמבהיר כי נותני שירותים בנכסים וירטואליים צריכים להיות נתונים לאסדרה למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור (הנוסח המלא של השינויים הללו מופיע בנספח A של מסמך ההנחיה).  

כעת, עם פרסום ההנחיה, המדינות נדרשות להעריך ולמזער את הסיכונים הקשורים לפעולות בנכסים וירטואליים ול- VASPs, להסדיר ברישיון או במסגרת מרשם מרכזי את נותני השירותים שמוגדרים כ- VASPs, ולהכפיף אותם לפיקוח ולניטור של רשויות לאומיות מוסמכות. 

בין השאר, ההנחיה מבהירה את הנושאים הבאים: 

• בפרק 2, ההנחיה מפרטת את סוגי הפעולות בנכסים וירטואליים ואת ספקי השירותים בנכסים אלה שנמצאים במסגרת תחולת המלצות ה-FATF. בהקשר זה, ההנחיה דנה בחמשת סוגי הפעולות המופיעות בהגדרת ה- VASP, ומספקת דוגמאות לפעולות בנכסים וירטואליים שנמצאים תחת הגדרת ה- VASP. בהקשר זה, ההנחיה מדגישה את המרכיבים המרכזיים שדרושים כדי שספק שירותים ייחשב ל- VASP. 

• בפרק 3, ההנחיה מבהירה כיצד מדינות ורשויות מוסמכות צריכות ליישם את המלצות ה-FATF בהקשר של נכסים וירטואליים וספקי שירותים בנכסים וירטואליים. בנוסף, ההנחיה כוללת דוגמאות לגישות של מדינות שונות להסדרה ופיקוח של פעולות בנכסים וירטואליים למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

• ההנחיה מסבירה כיצד המלצות ה-FATF חלות גם על ישויות המעורבות בפעולות בנכסים וירטואליים מלבד VASPs, ובכלל זה בנקים וברוקרים-דילרים בניירות ערך. בנוסף, ההנחיה מספקת הבהרות בנוגע לדרישות הספציפיות שנוגעות לסף הכספי של 1,000 דולר/אירו עבור עסקאות מזדמנות בנכסים וירטואליים, שמעליו VASPs חייבים לבצע בדיקות נאותות ללקוחות (המלצה 10), ובנוגע לחובה להשיג, לשמור ולהעביר מידע על מבצע הפעולה והמוטב, בעת ביצוע העברות בנכסים וירטואליים (המלצה 16). 

לעיון במסמך ההנחיה לחץ כאן.  

פורסם 23-06-2019