הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה (14.05.19) ברשומות האיחוד האירופי הנחייה משלימה לדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, שנועדה להבטיח ניהול נאות של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במדינות שלישיות מחוץ לתחומי האיחוד האירופי. 

הדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור (דירקטיבה מס' 2015/849) דורשת ממוסדות פיננסיים הכפופים לחוקי האיחוד לנהל את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שלהם על בסיס קבוצתי. עם זאת, מוסדות פיננסיים עלולים להיתקל בקשיים ביישום המדיניות והנהלים הקבוצתיים שלהם בחברות בת או בסניפים הפועלים במדינות שמחוץ לתחומי האיחוד האירופי, כתוצאה מחוקים הנהוגים באותה מדינה שלישית (למשל, חוקים הנוגעים להגנת נתונים או חוקי סודיות בנקאית, אשר מגבילים את יכולתה של הקבוצה לקבל גישה למידע הקשור ללקוחות של חברות הבת או של סניפיה באותן מדינות שלישיות). 

כדי לתת מענה למצב זה ולאפשר ציות מלא לדרישות הדירקטיבה האירופית, ההנחיה שפורסמה כעת מפרטת את הצעדים המינימליים שמוסדות פיננסיים וחברות אשראי הכפופים לדירקטיבה  נדרשים לנקוט כדי להתמודד עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, במקרים שבהם חברת בת או סניף מנועים מליישם את מדיניות חברת האם בשל חוקי המדינה השלישית שבה הם פועלים. צעדים אלה כוללים: 

• ביצוע הערכת סיכון מפורטת בדבר סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באותה מדינה שלישית.

• קבלת הסכמה ישירה מלקוחות חברת הבת למסירה ושיתוף מידע הנחוץ לביצוע הערכת הסיכון וניהולו, לחשיפת מידע הקשור לפעולות חשודות, ולהעברת מידע על הלקוח למדינות החברות באיחוד האירופי. 

• מתן הכשרה מפורטת לעובדי חברת הבת הרלבנטיים, על מנת שיוכלו לזהות אינדיקטורים לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור באותה מדינה. 

ההנחיה מדגישה כי יש לנקוט צעדים אלה בהתאם לגישה מבוססת סיכון. במקרים שבהם המוסד הפיננסי מגיע למסקנה שאין ביכולתו לנהל בצורה נאותה סיכוני הלבנת הון ומימון טרור באמצעות הצעדים הללו, עליו לפעול לסיום הקשר העסקי או הפעולה הפיננסית הרלבנטית באותה מדינה שלישית, ובמקרים מסוימים אף לשים קץ פעילותו באותה מדינה. ההנחיה תיכנס לתוקף ב-03.09.19.   

פורסם 26-05-2019