ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (08.4.18) דו"ח שהוגש לפסגת ראשי מדינות ה-G20 שהתקיימה החודש. הדו"ח סוקר את הצעדים שנעשו בחודשים האחרונים ע"י ה-FATF בתחומים שנמצאים במוקד העשייה של הארגון, ומפרט את הפעולות ומסמכי ההנחיה החדשים שהארגון עתיד לפרסם בקרוב.   

להלן עיקרי הנושאים המפורטים בדו"ח:

פעילות ה-FATF בתחום נכסים וירטואליים: באוקטובר 2018, ה-FATF אימץ שינויים במסמך ההמלצות של הארגון ובמילון המונחים שלו, על מנת להבהיר שהמלצותיו חלות גם על פעולות פיננסיות הקשורות לנכסים וירטואליים. בעקבות השינויים, המלצה 15 של הארגון דורשת כי נותני שירותים בנכסים וירטואליים יהיו כפופים למשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, יפעלו ברישיון ויהיו נתונים לבקרה אפקטיבית כדי להבטיח ציות להמלצות ה-FATF. 

בפברואר 2019, ה-FATF הסכים על נוסח מזכר הפרשנות המחייב להמלצה 15, אשר מבהיר כי על מדינות להחשיב נכסים וירטואליים בתור נכסים, כספים או בעלי ערך מקביל אחר, למטרת יישום המלצות ה-FATF. בנוסף, הארגון עתיד לפרסם עד יוני 2019 עדכון למסמך ההנחיה שלו בנושא גישה מבוססת סיכון במטבעות וירטואליים. 

מניעת מימון טרור: ה-FATF עדכן את פורום מדינות ה-G20 על הסדנה העולמית לשופטים ותובעים שהתקיימה לאחרונה בישראל, בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור. ביוני 2019 יפרסם הארגון מסמך הנחיה בנוגע לביצוע הערכות סיכון למימון טרור, על מנת להבטיח שלמדינות ישנן הכלים הנחוצים להן כדי לזהות ולהבין את הסיכונים הניצבים בפניהן בתחום זה.  

שיפור השקיפות והזמינות של מידע על נהנים סופיים: עד יוני 2019, ה-FATF יפרסם מסמכי הנחיה בנושא גישה מבוססת סיכון לעורכי דין, רואי חשבון ונותני שירותים בתחום הקמת נאמנויות וחברות (TCSPs). הנחייה זו תתמקד באופנים שבהם נותני שירותים אלה יכולים ונדרשים ליישם אמצעי הגנה, בהתאם לגישה מבוססת סיכון, כדי למנוע את ניצולם של השירותים שהם מעניקים ע"י גורמים עברייניים, ובדרכים שבהן רשויות הפיקוח נדרשות לפעול למניעת רשלנות או שיתוף פעולה של בעלי מקצועות אלה עם גורמי פשיעה למטרות הלבנת הון ועבירות פיננסיות נוספות.  

טכנולוגיות פיננסיות: ה-FATF מציין שלהליכי זיהוי דיגיטליים (Digital ID) יש פוטנציאל להגביר את השילוב הפיננסי, להפחית את עלויות גיוס לקוחות, ולסייע לניהול טוב יותר של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. בהתאם לכך, ה-FATF מגבש בימים אלה מסמך הנחייה חדש שיעסוק ביישום המלצות הארגון בהקשר של Digital ID. ההנחיה תבהיר את הדרישות הבסיסיות עבור פתרונות מסוג זה, בהקשר של מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ותפרט את הצעדים למזעור סיכונים פוטנציאליים סביב שימוש בצורות זיהוי ואימות דיגיטליים. 

פורסם 14-04-2019