בתאריך 10.04.18 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019. 

הצו, שאושר בינואר 2019 ע"י ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, נועד להסדיר את החובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור שיחולו על מפעילי מערכת לתיווך אשראי. מערכת זה הוגדרה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, כמערכת מקוונת הפועלת באמצעות רשת האינטרנט או באמצעים טכנולוגיים אחרים, המשמשת לתיווך בין מלווים ללווים שהם יחידים (Peer to Peer), לשם ביצוע ותפעולן של עסקאות למתן אשראי.

הצו מטיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על מפעילי מערכת לתיווך באשראי, ובכלל זה חובות לרבות זיהוי ואימות של מקבלי שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות רגילות ובלתי רגילות (כמפורט בתוספת הרביעית לצו), בדיקה מול הרשימות כהגדרתן בצו, תיעוד ושמירת מסמכים.

כמו כן, נקבעו בצו מספר הקלות למפעיל מערכת, ובכלל זה הקלות כאשר הפעולות מבוצעות במערכת סגורה או סגורה למחצה, ולמפעיל מערכת חברתית לתיווך אשראי בהלוואות בסכום מזערי (סכום שאינו עולה על 2,500 ש"ח בפעולה בודדת).

הצו ייכנס לתוקף חצי שנה מיום פרסומו, למעט סעיף 7 והדרישה לחתימת מקור בהצהרה לפי סעיף 5, אשר ייכנסו לתוקף שנה לאחר פרסום הוראות הממונה לפי סעיפים 5(ו) ו-7(ג) לצו. 

לעיון בנוסח הצו כפי שפורסם ברשומות לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 14-04-2019