ארגון ה-FATF פרסם ביום שישי האחרון (22.02.19) את תוצאות הדיונים מאסיפת מליאת הארגון שהתכנסה בפריז בשבוע שעבר.  

להלן עיקרי ההחלטות והנושאים שנידונו במפגש: 

מאבק במימון טרור: עפ"י הודעת ה-FATF, בחודש אפריל 2019 מדינת ישראל תארח בתל-אביב מפגש מומחים של ה-FATF בנושא מימון טרור. כמו כן, בחודש יוני הקרוב, ה-FATF יפרסם הנחייה בנושא הערכות סיכון בתחום מימון טרור. זאת, לאחר שסבב ההערכות האחרון בקרב מדינות שונות הצביע על חולשות מהותיות במשטרי מניעת מימון טרור. בין השאר, נמצא כי כמעט שני שליש מהמדינות שהוערכו עדיין אינן נוקטות פעולות אפקטיביות כדי לחקור ולהעמיד לדין בגין עבירות מימון טרור, ו-80% מהן לא נקטו פעולות אפקטיביות בנוגע להטלת סנקציות כלכליות ממוקדות. 

מזעור סיכונים הנובעים מנכסים וירטואליים: בחודש יוני 2019 צפוי להתפרסם מסמך פרשנות של ה-FATF להמלצה 15, שתכליתו לסייע בהבנת הדרישות הספציפיות הנוגעות לפיקוח על נותני שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs). המסמך יבהיר את החובה המוטלת על מדינות לזהות ולהעריך סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות של נותני שירותים בנכסים וירטואליים (VASPs), בהתאם לגישה מבוססת סיכון, וכן את החובות המוטלות על נותני שירותים אלה, לרבות חובות תיעוד ושמירת מידע מזהה ביחס למבצע הפעולה בנכס וירטואלי והמוטב, וקביעת סכומי סף לביצוע בדיקת נאותות ללקוחות (CDD).  

אימוץ מסמכי הנחיה חדשים: המליאה דנה בשלושה מסמכי הנחייה חדשים, בנושא יישום גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור בקרב עורכי דין, רואי חשבון, ונותני שירותים בתחום הקמת נאמנויות וחברות (TCSPs). טיוטות מסמכי ההנחייה יפורסמו תחילה במסגרת הליך התייעצות ציבורי ביוני 2019, לפני אימוצם הסופי ע"י ה-FATF. 

דוחות הערכה הדדיים והליכי מעקב: מליאת ה-FATF דנה בדוחות הערכה הדדיים של סין ופינלנד, ובחנה את רמת האפקטיביות של משטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה. לגבי סין, צוין כי עליה להעמיק את השימוש במידע פיננסי ולחזק את סמכויות היחידה למודיעין פיננסי. לגבי פינלנד, נמסר כי עליה לשפר את הפיקוח על המגזר הבנקאי ועל נותני שירותים נוספים. כמו כן, נמסרה הצהרה בנוגע להתקדמותה של ברזיל בתיקון חולשות וליקויים, במיוחד בתחום מניעת מימון טרור. עפ"י ההצהרה, ברזיל פעלה לאחרונה בנושא באמצעות תיקוני חקיקה רלבנטיים, אשר ייבחנו ע"י ה-FATF כדי לוודא שהם עונים על הסטנדרטים של הארגון. ביוני 2019 צפויה דיווח נוסף של ה-FATF  בנושא התקדמותה של ברזיל.   

פורסם 24-02-2019