הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (23.01.19) טיוטה מעודכנת של קובץ שאלות ותשובות בנוגע ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411 בחברות כרטיסי האשראי. 

בחלק א', העוסק בחובות זיהוי, אימות וזיהוי פנים אל פנים, התווספה שאלה א8  העוסקת בצורך לבצע הליכי זיהוי ואימות נוספים ללקוח שהונפק לו כרטיס חיוב, לצורך מתן שירותים נוספים שאינם קשורים לשימוש בכרטיס החיוב (למשל, מתן הלוואה). בהקשר זה מובהר כי הליך הזיהוי, בעת פתיחת חשבון בו יינתנו שירותים שונים, יהיה לפי הסטנדרט המחמיר ביותר אשר חל על סוגי הפעילות הצפויים בחשבון, אך חברת כרטיסי האשראי רשאית להשלים את הזיהוי לפי הסטנדרט המחמיר בטרם יינתן השירות המחייב יישום סטנדרט זה, ולא בעת פתיחת החשבון.

לעניין מתן פטור לחברת כרטיסי אשראי מהשגת מידע רלבנטי בהליך "הכר את הלקוח", בעת הנפקת כרטיס חיוב בנקאי (שאלה ג1), נכתב כי התשובה נגזרת מהשאלה האם מדובר ב"תפעול הנפקה" או ב"הסדר הנפקה משותף". ב"תפעול הנפקה", הבנק המנפיק מוגדר כאחראי הבלעדי לחובות איסור הלבנת הון, בעוד שב"הסדר הנפקה משותף" האחריות היא ביחד ולחוד, כאשר הבנק וחברת כרטיסי האשראי יוכלו להסכים ביניהם מי אחראי לניטור ולדיווח בפועל על פעילות בלתי רגילה בכרטיס לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לצפייה בקובץ השו"ת לחץ כאן