ב-13.01.19 פורסם ברשומות החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019. החוק, שאושר ע"י מליאת הכנסת ב-02.01.19, מסדיר לראשונה את פעילות הגמ"חים ומאפשר להחיל עליהם את הוראות חוק איסור הלבנת הון. 

במסגרת זאת, הגמ"חים יוגדרו כמוסדות פיננסיים למתן שירותי פיקדון ואשראי ללא ריבית, אשר יחויבו בקבלת רישיון ובדיווח על פעילותם הפיננסית, ויהיו נתונים לפיקוח ממונה, בהתאם להגדרתו בחוק הפיקוח על קופות הגמל. 

עם זאת, גמ"חים בהיקף פעילות המוגדר בחוק כ"מזערי" (צבר פיקדונות או אשראי של עד 1 מיליון ש"ח) יהיו פטורים מפיקוח ולא יחויבו בהוצאת רישיון. גמ"חים בעלי היקף פעילות של עד שמונה מיליון ש"ח יחויבו בקבלת רישיון בסיסי, ואילו גמ"חים בעלי היקף פעילות של למעלה משמונה מיליון ש"ח יחייבו רישיון מורחב, שמשמעותו סמכויות פיקוח רחבות יותר וחובות נוספות. גמ"חים בעלי היקף פעילות מעל 3 מיליארד ₪ ייחשבו לבעלי היקף פעילות בנקאי, ומתוקף כך יהיו נתונים לפיקוח ורגולציה על פי דיני הבנקאות.

החוק מטיל כאמור על הגמ"חים משטר איסור הלבנת הון, באמצעות תיקון עקיף בחוק איסור הלבנת הון. במהלך דיוני ועדת הכספים סוכמו הוראות צו איסור הלבנת הון שיחול על מגזר הגמ"חים, אך הצו עדיין לא הוגש לאישור בוועדת החוקה של הכנסת, והממשלה הבאה צפויה להמשיך בקידום הצו. 

החוק ייכנס לתוקפו שלוש וחצי שנים מיום פרסומו ברשומות. עד למועד זה, נדרשים הגמ"חים להגיש בקשה לקבלת רישיון בהתאם להוראות החוק. גם לאחר הגשת הבקשה, מוסדות אלה יוכלו להמשיך ולפעול כל עוד לא התקבלה החלטה בנוגע לבקשה. כמו כן, במהלך השנתיים הראשונות שלאחר כניסת הצו לתוקף לא יוטלו עיצומים כספיים על גמ"חים המפרים לראשונה את הוראות החוק, אלא תישלח להם הודעה בכתב על ההפרה.  

לצפייה בחוק כפי שפורסם ברשומות לחץ כאן (למנויי אמנט).

פורסם 17-01-2019