רשות הפיקוח על הבנקים באיחוד האירופי (EBA) פרסמה לאחרונה (09.01.19) דו"ח שבחן את התשתית החוקית והמשפטית הקיימת באיחוד האירופי בהתייחס לנכסים קריפטוגרפיים, לרבות בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

עפ"י הדו"ח, היקף הפעילות הנוכחי בנכסי קריפטו במדינות האיחוד האירופי הוא נמוך יחסית ולפיכך אינו מאיים על היציבות הפיננסית של השוק האירופי. עם זאת, מהדו"ח עולה שישנם כיום נותני שירותים בנכסי קריפטו שאינם נמצאים תחת תחולת הדירקטיבה האירופית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, דוגמת נותני שירותים המאפשרים המרה בין צורה אחת או יותר של נכסים וירטואליים (crypto-to-crypto exchanges). 

דבר זה יוצר פער רגולטורי ברמת האיחוד האירופי ביחס לסטנדרטים הבינלאומיים, במיוחד לאור השינויים שהוכנסו בהמלצות ארגון ה-FATF מאוקטובר 2018 ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים, ועדכון הגדרות הארגון למונחים "נכס וירטואלי" ו"נותן שירותים במטבע וירטואלי". לאור זאת, ה-EBA ממליצה לנציבות האירופית לנקוט בדחיפות צעדים כדי לסגור את הפער הקיים ולהרחיב את הפיקוח לנותני שירותים נוספים בנכסים וירטואליים, בהתאם להמלצות ה-FATF.  

בנוסף, ה-EBA פירטה מספר צעדים שבכוונתה לנקוט בשנת 2019, כדי להגביר את הניטור של מוסדות פיננסיים על נכסי קריפטו. בין השאר, ה-EBA תגבש טופס אחיד שיישלח על ידי הרשויות הלאומיות במדינות האיחוד האירופי לנותני שירותים פיננסיים, לרבות נותני שירותי תשלום בכסף אלקטרוני, כדי לנטר את רמת וסוג הפעילות שלהם במטבעות וירטואליים.

פורסם 15-01-2019