הרשות המוניטרית של הונג קונג (HKMA) הודיעה לאחרונה (28.12.18) כי הטילה קנס בסך של כ-1.6 מיליון דולר על השלוחה של JPMorgan Chase Bank  בהונג קונג, בשל הפרות של החוק המקומי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

הודעת הרשות מתייחסת למספר כשלי ציות שהתגלו בפעילותו של הבנק בשנים 2014-2012, בנוגע לחובות ביצוע בדיקות נאותות, ניטור מתמשך של פעילות לקוחות, וטיפול נאות בהודעות תשלום. בין השאר, נמצאו הכשלים הבאים:  

• נהלי ה-CDD של הבנק לגבי לקוחות מסוימים לא כללו דרישה לקבלת אסמכתאות לגבי קיומם של נושאי משרה בלקוח שהינו תאגיד (certificates of incumbency). כמו כן, נהלי הבנק לא דרשו לוודא את זהות של נהנים סופיים טרם פתיחת החשבון לאותם לקוחות. 

• בהתייחס לקבוצה מסוימת של לקוחות קשורים בסיכון גבוה, לא נקבע בנהלי הבנק שבדיקה תקופתית לגבי פעילות לקוח מסוים מחייבת בדיקה לגבי הלקוחות הקשורים אליו, וזאת על מנת להבטיח שהמסמכים והנתונים שבידי הבנק מדויקים ועדכניים. כתוצאה מכך, מתוך כ-500 לקוחות שסווגו בסיכון גבוה, כמחציתם לא היו נתונים לבדיקה שנתית. 

• בהתייחס להעברות אלקטרוניות, הבנק עיבד מספר העברות שלא כללו את שם מבצע ההעברה בהודעת ה- SWIFT. 

במסגרת קביעת גובה הקנס, נלקחה בחשבון העובדה שהבנק דיווח מיוזמתו על כשלים מסוימים, שיתף פעולה עם החקירה ופעל לתיקון הליקויים, לרבות חיזוק מערך הבקרה של הבנק. בנוסף לקנס הכספי, הבנק הצטווה להגיש ל-HKMA דו"ח שיחובר ע"י יועץ עצמאי חיצוני, שיעריך את הנאותות והאפקטיביות של צעדי התיקון שנקט הבנק.

פורסם 03-01-2019