הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה באתר האינטרנט שלה הנחייה בנושא חובת הדיווח לרשות איסור הלבנת הון, בנוגע לעסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית. 

ההנחיה מתפרסמת על רקע כניסתו לתוקף של החוק לצמצום השימוש במזומן ב-01.01.19, אשר קובע, בין השאר, הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, וחובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה עסקת מקרקעין. 

במקביל, החוק מחריג למשך שלוש שנים, במסגרת הוראת שעה, עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית. במקרים אלה, החוק מחייב דיווח לרשות איסור הלבנת הון על כל עסקה, שכר עבודה, תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על 50,000 ש"ח. 

ההנחיה קובעת את אופן הדיווח לרשות ע"י המדווח הישראלי באמצעות טופס ייעודי, בין אם באמצעות דיווח מקוון באתר הרשות או באמצעות דיווח ידני. הדיווח יכלול, בין השאר, את פרטי המדווח הישראלי, פרטי התושב שקיבל או מסר את התשלום, סוג המטבע שנמסר או התקבל, והמטרה שלשמה בוצע התשלום במזומן. 

פורסם 03-01-2019