רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה אתמול (31.12.18) חוזר הקובע כללים לשימוש בטופס אחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח, בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהינו יחיד למטרת חוזה ביטוח חיים או פתיחת חשבון.  

סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון החל על מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות אוסר על גוף מוסדי להתקשר בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון ללא ביצוע הליך של "הכרת הלקוח", שבמסגרתו נדרש הגוף המוסדי לברר את מקור כספי הלקוח, עיסוקו, מטרת כריתת החוזה או פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו. 

מפניות שהתקבלו ברשות עולה, כי קיים קושי אצל בעלי רישיון (יועץ או סוכן פנסיוני) למכן את טופס "הכרת הלקוח" בנוסח שונה עבור כל גוף מוסדי. לאור זאת, וכדי להקל על ההיערכות המיכונית של בעלי הרישיון ולייעל את עבודתם אל מול הגופים המוסדיים, גיבשה הרשות מתכונת אחידה לטופס הכרת הלקוח. על פי החוזר, גוף מוסדי יידרש לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי. כמו כן, הגוף המוסדי יהיה רשאי לעשות שימוש בטופס האחיד אגב ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי. 

על מנת לאפשר לבעלי רישיון שהם תאגידים בנקאיים תקופת היערכות למיכון השאלון, נקבע כי עד ליום 30.06.19, גוף מוסדי שמתקשר בחוזה ביטוח חיים עם מבוטח או פותח חשבון עבור עמית אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה ע"י תאגיד בנקאי, ייראה כמי שקיים את חובותיו לפי סעיף 2 לצו, ובלבד שהגוף המוסדי סבור כי אין מדובר בלקוח בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

פורסם 01-01-2019