משרד האוצר פרסם היום (31.12.18) באתר תזכירי החוק הממשלתיים את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון), התשע"ט-2018. 

מטרת התיקונים המוצעים בטיוטת הצו היא לאפשר עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים שקבע ארגון ה-FATF גם בהתייחס לזירות סוחר, תוך התאמת מתכונת הצו לשינויים שכבר אומצו בצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים ועל מנהלי תיקים. כמו כן, התיקונים נועדו ליישם לקחים שעלו מאופן יישום הצו מאז מועד חקיקתו, וכן ליישם את המלצות דוח הביקורת של ארגון Moneyval  על מדינת ישראל משנת 2013. 

להלן חלק מהשינויים המוצעים בטיוטה: 

• מוצע לשנות את הגדרתו של "איש ציבור זר" ולהרחיב את ההגדרה של "הליך של הכרת בעל חשבון". כמו כן, מוצע לקבוע ביצוע הליך הכרת לקוח באופן מוגבר כאשר יש חשש להלבנת הון או מימון טרור.

• לרשום פרטי זיהוי של המנהל הכללי של התאגיד או של חברי הנהלה בכירה נוספים, בהתאם לרמת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור של התאגיד, וכן לערוך רישום של מבנה השליטה בחשבונות של תאגידים.

• לרשום את פרטי יוזם ההעברה בכל העברה בישראל בסכום העולה על 5,000 ש"ח. 

• להטיל דרישה לבדיקת סבירות הצהרה של הלקוח על נהנה ובעל שליטה. במקביל, מוצע להעניק הקלה מקבלת הצהרה על נהנה או בעל שליטה בחתימת מקור כאשר מדובר בסכומים נמוכים של עד 10,000 ש"ח.

עוד מוצע, לאפשר שלא לבצע מחדש הליך הכרת לקוח ולא לבטל פטורים או הקלות שניתנו בהליכי הזיהוי, למרות שמדובר בנסיבות בהן קיים חשש להלבנת הון או מימון טרור, במקרים שבהם זירת הסוחר סבורה שהדבר יוביל ל- tipping-off. זאת, במטרה למנוע אפשרות שהלקוח ייחשף למידע בדבר חשש להלבנת הון או מימון טרור בעניינו. במקרים מסוג זה יידרשו חברות המנהלות זירות סוחר לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בלבד.

ניתן להעביר הערות לטיוטת הצו באמצעות אתר תזכירי החוק הממשלתיים עד ליום 21.01.19. 

פורסם 31-12-2018