בנק ישראל פרסם אתמול (23.12.18) הודעה המפרטת את הפעולות שנוקט הבנק לאור החוק לצמצום השימוש למזומן, התשע"ח-2018.  

כזכור, החוק לצמצום השימוש למזומן התקבל ע"י הכנסת במרץ 2018, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. לפיכך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, וכן קובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה עסקת מקרקעין. החוק צפוי להיכנס בינואר 2019 בכל הנוגע למזומן (איסור על תשלום במזומן מעל 11 אלף ש"ח בתשלום לבית עסק, ומעל 50 אלף ש"ח בתשלום בין פרטיים). 

בנוסף, ביולי 2019 צפויים להיכנס לתוקף המגבלות בחוק הנוגעות לשימוש בשיקים:   

• איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב ללא ציון פרטי המסב על גבי השיק, במקרים בהם מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק (ובסכום של למעלה מ-5,000 ש"ח כאשר שני הצדדים הם אנשים פרטיים).  

• איסור על בנקים או על בעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לפרוע שיק שלא מצוין עליו שם הנפרע, או שיק מוסב שעולה על סך של 10,000 ש"ח, במידה שהוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

בהקשר זה מעדכן בנק ישראל על הצעדים שנקט ביחס ליישום סעיפי החוק המתייחסים לשיקים:

• עדכון התקן שלפיו מודפסים שיקים בישראל, כך שבשיק המודפס במקור ללא הגבלת סחירות (כלומר, ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בשיק) תופיע טבלה בגב השיק, אשר תנחה את המשלם  או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק. 

• עדכון הדיווח בין הבנקים, כך ששיקים שיופקדו למשמרת לפני תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן.

לצפייה בהודעת בנק ישראל לחץ כאן

פורסם 24-12-2018