רשות ניירות ערך פרסמה היום (04.12.18) עדכון למאגר השאלות והתשובות של הרשות בנושא הלבנת הון ומימון טרור. 

בין השאר, העדכון כולל הבהרות בנושאים הבאים:  

ביצוע הליך הכר את הלקוח בחשבונות במערכת סגורה: בנושא זה, עמדת הרשות היא כי יש לבצע את הליך הכרת בעל החשבון באמצעות שיחה טלפונית מוקלטת,  אך במקרים בהם מדובר בחשבון בסיכון נמוך, ניתן לבצע את ההליך באופן מקוון. לגבי חשבונות במערכת סגורה בסיכון גבוה, קובעת הרשות כי יש לבצע את הליך הכרת בעל חשבון פנים אל פנים (וכך גם במקרים בהם מתעורר חשש להלבנת הון ומימון טרור), או באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית מוקלטת. 

קבלת פרטים מלקוח שהינו תאגיד בנוגע לתיאור מבנה השליטה: סעיף 3(ג) לצו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה קובע  כי יש לרשום את תיאור מבנה השליטה בתאגיד. בהקשר זה, מבהירה הרשות כי בתיאור זה יש לכלול "עץ אחזקות" הכולל, לכל הפחות, את שם החברות, מספרי הזהות של החברות ואחוזי החזקה, וכן את שמות היחידים שהם בעלי שליטה לפי ההגדרה בחוק איסור הלבנת הון, ומספרי הזהות שלהם, וכן כל פרט אחר שיסייע לחבר הבורסה להבין כראוי את מבנה השליטה בתאגיד.

ביצוע רישום של תיאור מבנה שליטה בתאגיד לגבי לקוח שהינו תאגיד הפטור מרישום בעל שליטה וקבלת הצהרה על בעל שליטה: סעיף 6(ד) לצו איסור הלבנת הון החל על חברי בורסה כולל פטור מרישום בעל שליטה וקבלת הצהרה על בעל שליטה, לגבי סוגי חשבונות המנויים בסעיף זה. בהקשר זה מבהירה הרשות, כי בעקבות תיקון הצו משנת 2017, פטור זה יחול גם ביחס לתיאור מבנה השליטה בתאגיד, ביחס לסוגי החשבונות המנויים בסעיף זה. לצד זאת, הרשות מבהירה כי פטור דומה לא יחול ביחס לרישום פרטי המנהל הכללי ופרטי חברי הנהלה בכירים נוספים, כנדרש בסעיף 3(ג) לצו.

לצפייה במאגר השאלות והתשובות באתר הרשות לחץ כאן

פורסם 04-12-2018