רשות ניירות ערך פרסמה היום (08.11.2018) להערות הציבור הצעה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של רכז הצעה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2018. 

נזכיר, כי במסגרת תיקון מס' 58 לחוק ניירות ערך נוסף לחוק פרק ה'5, אשר הסדיר לראשונה פלטפורמות אינטרנטיות המוגדרות בחוק כ"רכזי הצעה", שבאמצעותן חברות פרטיות יוכלו לגייס הון או חוב מהציבור ללא צורך בהפיכתן לחברות ציבוריות, באמצעות מנגנון של "מימון המונים". בין השאר, רכזי ההצעה נדרשים לוודא כי ההצעות המתפרסמות באמצעותו עומדות בכללי הגילוי שנקבעו וכי סכומי הגיוס וההשקעה עומדים במגבלות שנקבעו.

בדברי ההסבר לטיוטת הצו נכתב, כי על מנת שניתן יהיה למנוע פרצות במערכות הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים בישראל, גם רכזי ההצעה יוכפפו לחוק איסור הלבנת הון, ולפיכך יש צורך להסדיר את החובות שיוטלו עליהם, וזאת במסגרת צו איסור הלבנת הון ייעודי למגזר זה. עוד נכתב, כי נוסח הצו המוצע תואם, בשינויים המחויבים, את טיוטת צו איסור הלבנת הון של "מפעיל מערכת לתיווך באשראי", שאותה מקדמת בימים אלה רשות שוק ההון, לאור המאפיינים הדומים הרבים בפעילותם של מפעילי מערכת לתיווך באשראי ורכזי הצעה.

בין השאר, מוצע לקבוע במסגרת הצו: חובות זיהוי והכרת מקבל השירות; חובות בדיקה אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור המוכרזים; קיום בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל השרות בהיבט של סיכוני הלבנת הון; וחובות בקרה ודיווח, לרבות העברת דיווחים שונים לרשות לאיסור הלבנת הון. 

בדומה לצווים אחרים, מוצע לקבוע הקלות מחובות שונות בנוגע לפעולה המבוצעת ב"מערכת סגורה", שבה כספים מועברים מחשבון מקור ומוחזרים אל אותו חשבון מקור בלבד. בנוסף, מוצע לקבוע הקלות עבור "משקיע בסכום נמוך", המוגדר כמשקיע שבמהלך תקופה של חצי שנה ביצע פעולות אצל רכז הצעה בסכום מצטבר שאינו עולה על 50,000 ₪. ההקלות שניתנות למשקיע בסכום נמוך כוללות פטור מחובת רכז ההצעה לאמת את פרטיו של משקיע בסכום נמוך באמצעות דרישת מסמכים מאמתים, פטור מהצהרה על פעולה עבור נהנה או על זהות בעל שליטה, פטור מזיהוי פנים אל פנים ועוד. עם זאת, מודגש כי פעילות חוזרת של משקיע בסכום נמוך, המעוררת חשש להלבנת הון ומימון טרור, מחייבת מטבע הדברים את רכז ההצעה לבצע בקרה מוגברת על אותו משקיע, על אף היותו משקיע בסכום נמוך. 

ניתן להעביר לרשות ני"ע הערות ותגובות לטיוטת הצו עד ליום 23.12.18. לצפייה בנוסח ההצעה לחץ כאן

פורסם 08-11-2018