ארגון ה-FATF אימץ לאחרונה (19.10.18) תיקונים למסמך 40 ההמלצות של הארגון משנת 2012, על מנת לעדכן את הסטנדרטים שלו בתחום הפיקוח על נכסים וירטואליים. 

התיקונים נועדו להבהיר אילו פעולות ונותני שירותים בתחום הנכסים הווירטואליים כפופים לדרישות ה-FATF למניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י ההמלצות המעודכנות, נותני שירותי המרה במטבעות וירטואליים, ספקי ארנקים וירטואליים וספקים של שירותים פיננסיים להנפקת מטבעות וירטואליים (Initial Coin Offerings – ICOs) נדרשים ליישם בקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, לקבל רישיון או להירשם כנותני שירותים ולהיות כפופים לפיקוח של רשות לאומית מוסמכת.   

במסגרת השינויים, ה-FATF עדכן את מילון המונחים (Glossary) הנלווה למסמך ההמלצות, כך שיכלול שתי הגדרות חדשות: "נכס וירטואלי" (Virtual Asset) ו"נותן שירותים בנכס וירטואלי" (Virtual Asset Service Provider). 

"נכס וירטואלי" מוגדר כייצוג דיגיטלי של ערך, שניתן לסחור בו או להעבירו הלאה בצורה דיגיטלית, ושניתן להשתמש בו למטרות תשלום או השקעה. ה-FATF מדגיש כי נכס וירטואלי אינו כולל ייצוגים דיגיטליים של מטבע לאומי ("Fiat Currency") המשמש כהילך החוקי של מדינה, וגם לא ייצוגים דיגיטליים של ניירות ערך או נכסים פיננסיים אחרים שכבר מוסדרים ע"י המלצות ה-FATF. 

"נותן שירותים בנכס וירטואלי" מוגדר כאדם או ישות שמבצעים אחת או יותר מהפעולות הבאות: 1) המרה בין נכסים וירטואליים לבין מטבעות לאומיים 2)  המרה בין צורה אחת או יותר של נכסים וירטואליים 3) העברה של נכסים וירטואליים 4) שמירה או ניהול של נכסים וירטואליים או מכשירים המאפשרים שליטה על נכסים וירטואליים, ו-5) השתתפות בשירותים פיננסיים או מתן שירותים פיננסיים הקשורים להצעה של מנפיק ו/או מכירה של נכסים וירטואליים. 

בנוסף, ה-FATF עדכן את המלצה 15 מבין 40 ההמלצות, העוסקת בטכנולוגיות חדשות. בפסקה שנוספה להמלצה זו נכתב כי על מנת לנהל ולצמצם סיכונים הנובעים מנכסים וירטואליים, על מדינות מוטל להבטיח שנותני שירותים בנכסים וירטואליים נתונים לאסדרה למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכי הם פועלים ברישיון או במסגרת רישום. כמו כן, נקבע כי עליהם לפעול במסגרת מערכות אפקטיביות שיבטיחו ציות לצעדים הרלבנטיים המפורטים בהמלצות ה-FATF. 

ה-FATF מדגיש כי חלק מהמדינות כבר הסדירו פיקוח על נכסים וירטואליים, בהתאם להנחיה קודמת של הארגון משנת 2015 בנושא גישה מבוססת סיכון במטבעות וירטואליים, כך שההבהרות הנוכחיות תואמות במידה רבה לדרישות הרגולטוריות הקיימות של אותן מדינות. בנוסף, הארגון מבהיר כי המלצות ה-FATF מחייבות פיקוח על נכסים וירטואליים אך ורק למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, כך שאין חובה עפ"י הארגון שנותני שירותים בנכסים וירטואליים יהיו נתונים לרגולציה הקשורה להגנה על הצרכנים או על ציבור המשקיעים. עוד נמסר, כי הארגון ימשיך לבחון הכנסת שינויים נוספים בהמלצות ביחס לנכסים וירטואליים, על מנת להבטיח את הרלבנטיות של הסטנדרטים שלו בתחום זה. 

לצפייה במסמך ההמלצות המעודכן לחץ כאן

פורסם 04-11-2018