ממשלת ישראל החליטה לאחרונה (21.10.18) להקים חברה ממשלתית חדשה שתעסוק בפעילות של מתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית - באמצעות הרשות המוניטרית הפלסטינית - במערך התשלומים בישראל. זאת, בכל הקשור להוראות תשלום והעברות כספים בשקלים חדשים. 

עפ"י הודעת הממשלה בנושא, ההחלטה התקבלה, בין השאר, לאור החלטה קודמת של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מינואר 2017, שעניינה  מתן שירותי קורספונדנציה לבנקים ברשות הפלסטינית ע"י בנקים ישראליים, לנוכח חשיבות המשך מתן שירותי קורספונדנציה לבנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית באמצעות פתרון ארוך טווח, וכן כדי להביא לצמצום סיכוני מימון טרור והלבנת הון. 

החברה החדשה תיקרא בשם "שירותי קורספונדנציה בע"מ" (Correspondent Services LTD) ותהיה בבעלות ממשלתית מלאה של המדינה. למרות שנקבע בהחלטה כי החברה תפעל בנוגע להעברות כספים בשקלים חדשים, הובהר כי היא לא תהיה מוגבלת לפעילות בשקלים בלבד. עוד הוחלט, כי פעילות החברה תפוקח על ידי נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים. 

בנוסף, החשב הכללי במשרד האוצר הוסמך לתת כתבי שיפוי לטובת החברה, בנוגע להוצאות ולתשלומים שהחברה, נושאי המשרה בה ועובדיה יישאו בהן בגין הליכים הקשורים לשירותי הייצוג שיינתנו על ידה. מתן השירותים על ידי החברה יחל לאחר שתושג הסכמה עמה על אופן והיקף כתבי השיפוי שיינתנו לה.

לעיון בהחלטת הממשלה לחץ כאן

פורסם 29-10-2018