הפיקוח על הבנקים פרסם היום (13.09.18) טיוטת חוזר העוסקת בניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור. 

כזכור, באוקטובר 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק איסור הלבנת הון אשר הוסיף לרשימת עבירות המקור המנויות בחוק גם עבירות מס חמורות. בהתאם לכך, ההוראות מתחום איסור הלבנת הון החלות על בנקים בישראל חלות כעת גם בכל הנוגע לביצוע עבירות מס על ידי הלקוח, ובפרט ההוראות הנוגעות להליך "הכר את הלקוח"; קיום בקרות; וניטור ואיתור פעילות בלתי רגילה. 

הטיוטה החדשה מתפרסמת כעת, לאור הניסיון שנצבר מאז אימוץ התיקון לחוק, ומעדכנת חוזר קודם שפרסם הפיקוח בנושא. בין השאר, נדרשים התאגידים הבנקאיים עפ"י הטיוטה:  

• לבצע שינויים נדרשים במדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדגש על סוגיות "הכר את הלקוח". במסגרת זאת, יילקחו בחשבון גורמי סיכון הקשורים למבנה הבעלות בחשבון או לפעילות בחשבון, בדגש על מבני בעלות מורכבים בהם קיים קושי לזהות את בעל השליטה או שימוש בנאמנויות המקשה על זיהוי הנהנה, לרבות בהקשר לרכישת נדל"ן. 

• לבחון אלו דפוסי פעולה מרשימת הפעולות בתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים רלוונטיים לאיתור חשבונות או פעולות שייתכן כי קשורים להתחמקות הלקוח מתשלום מס, או שמקור הכספים בהם הינו מהכנסות שלא דווחו לרשות המסים כנדרש. 

• במקרים בהם קיים חשד להתחמקות הלקוח מתשלום מס, הבנק נדרש לקבל הסבר מהלקוח באשר למטרות הפעילות או להגיונה העסקי או הכלכלי. בנוסף, התאגיד הבנקאי נדרש לבחון, בהתאם לגישה מבוססת סיכון, את הצורך לדרוש מהלקוח הצהרה כי דיווח על הכנסתו בהתאם לדין, ואף לדרוש ממנו להציג חוות דעת מקצועית ומנומקת. נספחים ב' ו-ג' לטיוטת הצו כוללים נוסחים להצהרות כאמור, במקרים בהם החשבון הוא על שם תאגיד. כמו כן, התאגיד הבנקאי יידרש להעביר העתקים מהצהרות אלה לרשות המיסים, בדרך שתיקבע ע"י הרשות.  

עוד כוללת הטיוטה, בנספח א', רשימת "דגלים אדומים" המעלים חשד לביצוע עבירות מס ע"י הלקוח. להלן מספר דגלים אדומים כאמור: 

• הקמת חברה פעילה נוספת בעלת שם דומה במדינה אחרת.

• פעולה בחשבון שאינה אופיינית לפרופיל הלקוח, דוגמת ניהול פעילות עסקית בחשבון שלא נפתח למטרה זו, או היקף פעילות שאינו תואם את המידע שמסר הלקוח בעת פתיחת החשבון.

• אינדיקטורים לאי-גילוי פרטי לקוח, העשויים ללמד על תושבות לצרכי מס שונה מזו שהוצהרה, אם הוצהרה, על ידי הלקוח. 

• חשש שחשבון נסגר בשל הידוק החקיקה בנושא מס או בשל בקשת התאגיד הבנקאי לקבלת מידע נוסף בנושאי מס.

פורסם 13-09-2018