משרד האוצר פרסם לאחרונה (15.08.19) תזכיר חוק, בשיתוף עם רשות שוק ההון, בנק ישראל, משרד המשפטים והרשות להגבלים עסקיים, שמטרתו לעגן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים את פעילותם של נותני שירותי תשלום. 

מדובר למעשה בהסדרת מקטע נוסף של נותני שירותים פיננסיים במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים. כזכור, עד כה הוסדרו במסגרת החוק תחום מתן שירות בנכס פיננסי ותחום מתן האשראי החוץ בנקאי; בעלי רישיונות למתן שירותי פיקדונות ואשראי; ותחום התיווך המקוון באשראי. המקטע החדש נועד להסדיר את התנהלותם של נותני שירותי תשלום, תוך הסרת חסמים על פעילותם, ובכלל זה הנפקת אמצעי תשלום, סליקה וניהול חשבונות תשלום, וכן לאפשר להם להתחבר למערכות התשלומים.  

בין השאר, מוצע בתזכיר: 

• להרחיב את תכולת הגדרת "נותן שירותים פיננסיים", כך שתכלול גם בעלי רישיון למתן שירותי תשלום. 

• להרחיב את סמכויות המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים, כך שיפקח גם על פעילות של מתן שירותי תשלום, ובכלל זה ניהול חשבון תשלום בו מופקדים כספי לקוחות, הנפקה של אמצעי תשלום עבור המשלם וכן סליקת עסקאות תשלומים עבור מקבלי התשלום.

• לקבוע חובת רישוי לעוסק במתן שירותי תשלום (במסלול של רישיון בסיסי או מורחב), וכן חובה לקבל היתרי שליטה והחזקה בבעל רישיון. במסגרת הבקשה לקבלת רישיון יידרש המבקש להוכיח את יכולתו לקיים את הוראות החוק, ובכלל זה את יכולתו למלא את הדרישות הנוגעות להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. 

• לאפשר לבעלי רישיון למתן שירותי תשלום להשתתף כמשתתפים ישירים או עקיפים במערכות תשלומים מבוקרות (לרבות מערכת מס"ב ומערכת שב"א), למטרת קידום התחרות בשוק מתן שירותי התשלום.

לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן (למנויי אמנט). 

פורסם 19-08-2018