הפיקוח על הבנקים פרסם היום (23.07.18) טיוטה בנושא "עדכון לקובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411. הטיוטה כוללת הבהרות בנוגע לשאלות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים בנוגע ליישום הוראה 411 החדשה, שנכנסה לתוקף ב-01.01.18, וכן תשובות לסוגיות חדשות שנוספו עם הזמן. כמו כן, המסמך משלב את חוזר מכתב המפקחת מיולי 2017 בנושא "הגדרת בעל שליטה לפי חוק אה"ה".

במסמך מופיעות, בין השאר, ההבהרות הבאות: 

• בנושא לקוחות החשופים מבחינה ציבורית (שאלה ג6), מובהר כי אין צורך ביישום סעיפים 63-58 להוראה בפתיחת חשבונות הקשורים ל"איש ציבור מקומי" מכוח תפקידו (למשל, חשבונות של רשויות מקומיות בהם איש הציבור משמש כמורשה חתימה(. 

• בחלק העוסק בחובות זיהוי ואימות, לעניין פתיחת חשבון ל"תושב האזור" (שאלה א13), מובהר כי לא ניתן לאמת זהות לתושב מסוג זה על פי תעודת זהות או דרכון שהנפיקה הרש"פ, אלא לפי כרטיס מגנטי שהונפק ע"י המנהל האזרחי. 

• לגבי הצגת תעודת זהות זמנית המוצגת ע"י עולה חדש, (שאלה א16), מוסבר כי תעודה זו שתוקפה 90 יום נחשבת לתעודת זהות לעניין זיהוי ואימות עפ"י סעיף 3(א)(1) לצו, ואף ניתן לאמת אותה מול מרשם האוכלוסין כל עוד היא בתוקף.

• בתשובה לשאלה ח5, מובהר כי תאגיד בנקאי רשאי לא לקבל המחאות לגבייה בש"ח או במט"ח שהוצגו על ידי בנקים ברש"פ ומשוכים על שם לקוחות הבנק ברש"פ, אשר זוהו על ידי התאגיד הבנקאי כנותני שירותי מטבע. כמו כן, תאגיד בנקאי רשאי שלא לקבל  להפקדה בחשבונות נותני שירותי מטבע המנוהלים אצלו המחאות בשקלים או במט"ח, המשוכים על בנקים הפועלים ברש"פ. זאת, לנוכח העובדה שמעורבות של נותני שירותי מטבע בשיקים מול הרש"פ מהווה אינדיקציה לכך שמדובר בשיקים מוסבים במהותם, ובלבד שהתאגיד הבנקאי פעל בהתאם לקבוע בסעיף 2(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), 1981.

פורסם 23-07-2018