הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים, שהוקמה ע"י רשות ניירות ערך, הגישה השבוע (19.03.18) ליו"ר הרשות את דוח הביניים שלה. הוועדה הוקמה בחודש אוגוסט האחרון במטרה 

לבחון את תחולת חוק ניירות ערך על הצעות והנפקות לציבור בישראל המבוססות על רישום מבוזר (distributed ledger), ולהמליץ על מתווה מדיניות רגולטורית בתחומים הנוגעים לדיני ניירות ערך. זאת, תוך חתירה לאיזון בין עידוד חדשנות טכנולוגית לבין הגנה על ציבור המשקיעים.

במסגרת המלצות הוועדה, מוצע לקבוע כי מטבעות קריפטוגרפיים המקנים זכויות דומות לאלו של ניירות ערך מסורתיים כמו מניה, אגרת חוב או יחידת השתתפות ייחשבו לנייר ערך. לעומת זאת, מטבעות קריפטוגרפים שנועדו לשמש כאמצעי תשלום, סליקה או חליפין בלבד, שלא במיזם ספציפי, שאינם מקנים זכויות נוספות, ושאינם נשלטים על ידי גורם מרכזי, לא ייחשבו לנייר ערך. גם מטבעות קריפטוגרפיים המגלמים זכות למוצר או שירות ונרכשים למטרת צריכה ושימוש בלבד, לא ייחשבו לנייר ערך. בהקשר זה, הודגש כי הבחינה הרלבנטית היא של מטרת הרכישה בפועל, כך שהעדר יכולת שימוש אמיתית בטוקן בשלב ההנפקה או אפשרות לסחור בו בשוק משני עשויים ללמד כי רכישתו אינה למטרה צרכנית אלא למטרת השקעה.

עוד ממליצה הוועדה לשקול שימוש והרחבה של מסלולי גיוס ייעודיים קיימים ועתידיים עבור ICOs , ובמסגרת זו לבחון:  אסדרה מקלה לביצוע הצעה לציבור של מטבעות קריפטוגרפיים בהיקפים מוגבלים; האפשרות לגייס באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים בפלטפורמות של מימון המונים; קביעת מסגרת זמנית לצורך התנסות בהנפקות של מטבעות קריפטוגרפיים וליווי יזמים בהקשר זה, במתכונת של "ארגז חול רגולטורי" (Sandbox); ובחינת האפשרות להסתמך על רגולציה זרה החלה בנושא של מטבעות קריפטוגרפיים.

יצוין כי מספר ימים לפני פרסום דו"ח הביניים, הודיעה רשות ניירות ערך במסגרת מהלך נפרד על החלטתה, שחברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים לא יכללו במדדי הבורסה. עמדת הרשות באה על רקע תופעה של מסחר חריג בניירות ערך של חברות בבורסה בתל אביב שהודיעו בחודשים האחרונים כי בכוונתן לפעול בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בחלק מהמקרים, דיווחי החברות הביאו לזינוק חד בשערי המניות, עוד בטרם קיימת להן פעילות ממשית שניתן לאמוד את תוצאותיה. בהתאם לכך, הרשות תפעל לקידום תיקון זמני של תקנון הבורסה, אשר יגביל כניסה למדדים של חברות שעיקר פעילותן הוא החזקה, השקעה או כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים, דוגמת ביטקוין, אית'ר ועוד. עפ"י הודעת הרשות, מטרת התיקון היא למנוע מחברות ציבוריות שפועלות בתחום מסוכן וספקולטיבי זה, המאופיין בתנודתיות מסחר גבוהה, להיכנס למדדי הבורסה וכך להיכלל בתיקי ההשקעות של משקיעים פסיביים. התיקון ייעשה לתקופה מוגבלת של שנה, בסופה ייבחן מחדש בהתאם להתפתחויות בשוק.

פורסם 21-03-2018