ב-14.03.18 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018. 

נזכיר, כי ביוני 2017 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, המסדיר את פעילותם של מי שחייבים בקבלת רישיון למתן אשראי. עפ"י חוק זה, נותן שירותי אשראי הוגדרו בין השאר כמי שעוסק במתן שירותי ניכיון שיקים, שטרי חוב או ניכיון בעסקאות בכרטיסי אשראי. במקביל, הוחרגו שירותי ניכיון מגדר שירותי מטבע  שנדרש רישום בגינם לפי חוק איסור הלבנת הון. כתוצאה מכך, החל מיוני 2017,  צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי מטבע לא חל ביחס לשירותי ניכיון, מה שיצר מעין "ואקום רגולטורי" ביחס לנותני שירותים אלה. 

על רקע זה,  ב-31.01.18 אישרה ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת את הצו האמור, אשר מחיל על נותני שירותי אשראי, לרבות שירותי ניכיון, מסגרת אחידה של חובות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדומה לצווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים.

הצו מחיל על נותני שירותי אשראי חובות זיהוי ואימות מקבל שירות; ביצוע הליך "הכר את הלקוח" כאשר הלקוח מקבל אשראי בסכום של מעל 50,000 שקלים במצטבר בפרק זמן של חצי שנה; חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות מסוימות; חובת קיום בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל השירות; וחובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבל השירות או צד לפעולה אל מול רשימת ארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים. בנוסף, הצו מעניק הקלות מסוימות במקרים בהם האשראי ניתן במערכת סגורה או סגורה למחצה, וכאשר מקבל השירות הינו מקבל שירות בסכום נמוך, כהגדרתו בצו.

פורסם 18-03-2018