רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה ביום חמישי האחרון (15.03.18) מספר עדכוני רגולציה בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור: 

• הוראות הממונה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בנותני שירותי מטבע – מטרת ההוראות היא להנחות את נותני שירותי המטבע לאימוץ גישה מבוססת סיכון, בהתאם לצו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע. בין השאר, המסמך מבהיר את חובות נותן שירותי המטבע לקביעת מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור; ביצוע הליך הכרת הלקוח; קיום בקרה מוגברת על פעילות לקוחות בסיכון גבוה להלבנת הון ולמימון טרור; וכן קביעת נהלים השימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה, בהתאם לסעיף 11 לצו איסור הלבנת הון. 

• טיוטת הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים – עפ"י הטיוטה, עד ליום 15 בספטמבר 2018 , גוף מוסדי שמתקשר בחוזה ביטוח חיים עם מבוטח או פותח חשבון עבור עמית, ייראה כמי שקיים את החובה לביצוע הליך "הכר את הלקוח", לפי סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון החל על מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות. זאת, בתנאי שהגוף המוסדי מתקשר בחוזה ביטוח חיים עם מבוטח או פותח חשבון עבור עמית אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה ע"י תאגיד בנקאי; וכן בתנאי שהגוף המוסדי סבור כי אין מדובר בלקוח שנמצא בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור. 

• עיקרי השינויים ושאלות ותשובות ביחס לצו איסור הלבנת הון של גופים מוסדיים – המסמך כולל שני נספחים: בנספח א' מופיעים עיקרי השינויים שהוכנסו בו ביחס לצווים הישנים, ונספח ב' כולל קובץ שאלות ותשובות בקשר לנושאים שונים הנוגעים ליישום הוראות הצו. בין השאר, מפורטים בנספחים המוצרים השונים שעליהם חל הצו; מופיעה הבהרה לגבי הגדרת "נהנה"; וכן ניתנים הסברים בנוגע לביצוע הליך "הכרת הלקוח" ע"י גוף מוסדי ובנוגע להעברת דיווחים רגילים ובלתי רגילים.  

פורסם 18-03-2018