ברשומות הצעות החוק הממשלתיות פורסמה אתמול (13.03.18) הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018. מטרת הצעת החוק היא לקבוע הוראות לעניין ניכוי הכספים שמעבירה הרשות הפלסטינית לפעילי טרור ולמשפחותיהם, מתוך כספים שמעבירה ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית מכוח הסכמים שנחתמו עמה, וזאת במטרה למנוע מהרשות הפלסטינית לעודד פעילות טרור באמצעות מימון פעילי טרור ובני משפחותיהם.

על פי הצעת החוק, בתום כל שנה יביא שר הביטחון לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי דו"ח המסכם את סך הכספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור. הדו"ח אמנם יהיה חסוי, אך השר יהיה רשאי לפרסם תמצית מידע לא מסווג מתוכו לאחר אישור הדו"ח על ידי ועדת השרים. לאחר שיאושר הדו"ח האמור, ינוכה בכל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מסך התשלום לפעילי טרור של השנה הקודמת, כפי שנקבע בדו"ח ואושר ע"י ועדת השרים. ועדת השרים תהיה רשאית להחליט שלא לנכות את הסכום שקבע הדו"ח או להחליט על ניכוי סכום נמוך יותר, וזאת מטעמים מיוחדים של ביטחון לאומי ויחסי חוץ.

הכספים שינוכו יועברו לקרן ייעודית שתנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי, וישמשו למטרות הבאות: מימוש פסקי דין שניתנו בבתי משפט בישראל נגד הרשות או נגד פעילי טרור; תשלום פיצויים לטובת נפגעי עבירה, שפסקו בתי משפט בישראל או באזור יהודה והשומרון בפסקי דין נגד פעילי טרור; וביצוע מיזמים ומשימות לחיזוק המאבק בטרור והמאבק במימון טרור. 

פורסם 14-03-2018