ב-14.02.18 פורסם ברשומות חוק המאבק בטרור (תיקון), התשע"ח-2018, המשנה את סדרי ההכרזות שהיו נהוגים עד כה על ארגוני ופעילי טרור זרים.  זאת, בעקבות אישור התיקון ע"י מליאת הכנסת בקריאה שלישית ב-12.02.18.  

במסגרת התיקון הועברה הסמכות להכריז על ארגוני ופעילי טרור מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי אל שר הביטחון, צעד שנועד לייעל את הליך ההכרזות בישראל על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים אשר הוכרזו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, בהתאם לדרישות הבינ"ל בתחום המאבק בטרור ומימון טרור.

עוד נקבע, כי הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור שנעשתה בידי האו"ם תאומץ אוטומטית בישראל, ללא כל הליך אישור אקטיבי, למשך תקופה מוגבלת (קרי, "אימוץ זמני של הכרזה"). זאת, על מנת לאפשר עמידה בהמלצה 6 של ארגון ה-FATF, שלפיה נדרשות מדינות לאמץ את הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם בנושא טרור ומימון טרור "באופן מיידי" ("without delay"). פרק הזמן להכרזה זמנית על ארגון טרור יעמוד על שלושה חודשים או לכל היותר שישה חודשים ממועד פרסום ההכרזה ע"י מועצת הביטחון של האו"ם, ושישים יום לכל היותר במקרה בו מדובר בפעיל טרור. 

במהלך תקופת האימוץ הזמני של ההכרזה יושלמו הבדיקות לגבי היתכנות ההכרזה על ארגון טרור כעל ארגון שמרכז פעילותו בישראל או שפועל לביצוע מעשי טרור שהדין הישראלי חל לגביהם. לגבי פעיל טרור, ייבדק אם לא מדובר באזרח ישראל או תושב ישראל, שכן לפי החוק הישראלי ניתן להכריז רק על פעילי טרור זרים. על אף העברת סמכויות ההכרזה לידי שר הביטחון, נקבע כי בסמכותו של ראש הממשלה לקבוע, במקרים מיוחדים, כי ההחלטה בדבר הכרזה תיעשה ע"י ועדת השרים או הממשלה. 

פורסם 28-02-2018