רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הפיצה אתמול  (18.02.18) טיוטת הוראות לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במגזר נותני שירותי המטבע. מטרת ההוראות היא להנחות את נותני השירותים הללו לאמץ גישה מבוססת סיכון, על מנת לאפשר להם להתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הגלומים ומזוהים בפעילותם. זאת, בהתאם לצו איסור הלבנת הון החל על מגזר זה. 

בין השאר, מטילות ההוראות על נותני שירותי מטבע חובות בנושאים הבאים:  

- לגבש מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, אשר תתייחס לזיהוי סיכוני הלבנת הון ולאמצעים להפחתתם, וכן לגבש מסמך להערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר ישמש כבסיס ליישום גישה מבוססת סיכון בנותן שירותי המטבע. 

- לקבוע נהלים שיתייחסו לאופן יישום הליך של זיהוי הליך והכרת הלקוח, בהתאם למידת הסיכון של הלקוח להלבנת הון ומימון טרור. 

- לקבוע נהלים לבירור קיומו של איש ציבור זר ואיש ציבור מקומי, תוך שימוש בטפסים המתאימים הקבועים בתוספת השנייה לצו איסור הלבנת הון ובנספח ב' להוראות. 

- לקבוע נהלים לסיווג לקוח בסיכון גבוה, וכן לבצע הליך הכרת לקוח מוגבר עבור לקוחות אלו. 

ההוראות החדשות צפויות להיכנס לתוקף ב-15.03.18. ניתן להעביר לרשות הערות עד ליום 28.02.18, כמפורט במכתב הנלווה לטיוטה.

פורסם 19-02-2018