רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (01.02.18) חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים. מטרת החוזר היא הוא להנחות את הגופים המוסדיים בנוגע לאימוץ גישה מבוססת סיכון, על מנת לאפשר לגוף מוסדי לזהות, להעריך ולהתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, על ידי הקצאה יעילה של משאבי הארגון בהתאם לסיכונים שזוהו. 

כזכור, במאי 2018 פורסם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017.  צו זה ביטל את שני הצווים הקודמים שחלו על גופים אלה ויצר מסגרת משותפת החלה על כלל הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח. 

במסגרת הצו החדש נכללו הוראות חדשות שהביאו לידי ביטוי שינויים שחלו בנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, כפי שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF, ובכלל זה אימוץ גישה מבוססת סיכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

לאור זאת, קובע החוזר החדש הוראות לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים, לרבות: 

• גיבוש מסמך הערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, שבמסגרתו יילקחו בחשבון מאפייני הלקוחות, סוגי המוצרים או השירותים הניתנים על ידי הגוף המוסדי, סוגי הפעולות המבוצעות, ערוצי ההפצה, ומדינות וטריטוריות אליהם חשוף הגוף המוסדי.

• קביעת נהלים להליכי זיהוי והכרת הלקוח, וכן קביעת נהלים לבירור קיומו של איש ציבור בחשבון. לעניין זה, מגדיר החוזר "איש ציבור" הן כאיש ציבור זר והן כאיש ציבור מקומי. 

• קביעת נהלים לסיווג של חשבון בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, לרבות חשבון שהמבוטח או העמית בו או הנהנה בו הוא איש ציבור זר ;וכן חשבון שיש בו פעילות הקשורה במדינה המזוהה כבעלת רמה גבוה של שחיתות או פשיעה כמממנת או תומכת טרור. לגבי חשבונות בסיכון גבוה נקבעה החובה לביצוע הליך מוגבר להכרת הלקוח, וכן לקבלת אישורו של ממונה איסור הלבנת הון ומימון טרור בגוף המוסדי לפתיחת החשבון או לביצוע הפעילות המבוקשת בחשבון. 

• קביעת נהלים לשימוש ברשימות של ארגוני ופעילי טרור ופרוליפרציה, בהתאם לסעיף 15 לצו איסור הלבנת הון, ובכלל זה קביעת דרכים לבדיקה ממוחשבת של מקבל שירות או צדדים לפעולה ותיעוד של בדיקות אלו.

פורסם 08-02-2018