הרשות המפקחת על המגזר הפיננסי בשוויץ (FINMA) הודיעה לאחרונה (01.02.18) כי זיהתה ליקויים חמורים בבקרות ובתהליכים למניעת הלבנת הון בבנק Gazprombank (Switzerland) Ltd, כתוצאה ממידע שהתקבל במסגרת "מסמכי פנמה". כתוצאה מכך, FINMA אסרה על הבנק לפתוח חשבונות ללקוחות פרטיים חדשים עד להודעה חדשה. 

 Gazprombank Switzerland הינו בנק שוויצרי שנמצא בבעלות מלאה של הבנק הממשלתי הרוסי Gazprombank (JSC). עיקר לקוחותיו של הבנק הם לקוחות תאגידיים, ופעילותו מתמקדת במימון סחר ובהלוואות מסחריות. עפ"י ההודעה, מרבית הליקויים שזוהו ע"י FINMA נוגעים לחשבונות ולקשרים עסקיים שנוצרו בתקופת המוסד הפיננסי שקדם לבנק  (Russian Commercial Bank Ltd) לפני שנת 2009. 

בשנת 2016, בהתבסס על מידע שהתקבל ב"מסמכי פנמה", FINMA החלה בבדיקה של יותר מ-30 בנקים שוויצרים, שבמסגרתה נבחנה עמידתם בתקנות למניעת הלבנת הון. במסגרת בדיקה זו, היא פתחה בפעולת אכיפה נגד Gazprombank Switzerland, על רקע כשלים וליקויים למניעת הלבנת הון, בהקשר לפעילות עסקית ופיננסית של לקוחות פרטיים ואנשי ציבור שעשו שימוש בחברות offshore. החקירה הושלמה בינואר 2018, וממצאיה העלו כי Gazprombank Switzerland כשל לעמוד בחובות לביצוע בדיקות נאותות למטרת מניעת הלבנת הון, בין השנים 2016-2006. בין השאר, נמצא כי הסיווג של לקוחות הבנק לרמות סיכון היה שגוי, וכי הבנק כשל לבצע בדיקות רקע מעמיקות לפעילות העסקית והפיננסית של לקוחות אלה. כמו כן, הבנק לא שמר על תיעוד מתאים של הפעילות והקשרים העסקיים שלו, ואף כשל לדווח מבעוד מועד לרשויות השוויצריות על קשרים עסקיים חשודים. 

לאור הליקויים והחולשות שנמצאו במערכות ובקרות הבנק למניעת הלבנת הון, FINMA הודיעה כי אסרה על Gazprombank Switzerland לפתוח חשבונות ללקוחות פרטיים חדשים עד להודעה חדשה, וכי פעילותם של הלקוחות הפרטיים הקיימים תהיה נתונה לפיקוח הדוק. כמו כן, FINMA הורתה לבנק לבחון ולתקן במידת הצורך את המערכות והנהלים למניעת הלבנת הון, ומינתה מבקר חיצוני שיפקח על התהליך. נוסף על כך, דירקטוריון הבנק הצטווה להקים ועדת סיכונים (Risk Committee) שרוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים. 

פורסם 06-02-2018