ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת דנה לאחרונה (23.01.18) באישורו של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017

כזכור, ביוני 2017 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, המסדיר את פעילותם של מי שחייבים בקבלת רישיון למתן אשראי. עפ"י חוק זה, נותן שירותי אשראי מוגדר בין השאר כמי שעוסק במתן שירותי ניכיון שיקים, שטרי חוב או ניכיון בעסקאות בכרטיסי אשראי. במקביל, הוחרגו שירותי ניכיון מגדר שירותי מטבע  שנדרש רישום בגינם לפי חוק איסור הלבנת הון. כתוצאה מכך, החל מיוני 2017, צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי מטבע לא חל ביחס לשירותי ניכיון, מה שיצר מעין "ואקום רגולטורי" ביחס לנותני שירותים אלה. 

לאור זאת, התבקשה ועדת החוקה ע"י משרד האוצר לאשר את ה צו האמור ולהחיל על נותני שירותי אשראי, לרבות שירותי ניכיון, מסגרת אחידה של חובות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור, בדומה לצווי איסור הלבנת הון החלים על גופים פיננסיים אחרים. בין השאר, מוצע לקבוע חובת ביצוע הליך "הכר את הלקוח" בעת מתן אשראי ותיעוד ההליך; חובת קיום בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל השירות; וחובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבל השירות או צד לפעולה אל מול רשימת ארגוני טרור ופעילי טרור מוכרזים. 

הדיון בוועדה התמקד בסעיף הבקרה המוגברת לגבי לקוחות שמקבלים שירות בסכום נמוך, ביחס לפעילות הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה לצו, על פעולות של איש ציבור זר ועל פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. כמו כן, עסק הדיון בשאלה, על אלו פרטים יידרשו נותני האשראי לדווח, האם הצו המוצע חל על "מאגדים" (גופים מתווכים בין חברות האשראי לבעלי העסקים), ובמועד כניסת הצו לתוקף. 

לצפייה בטיוטת הצו כפי שהוצגה בדיון לחץ כאן

פורסם 29-01-2018