רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה אתמול (10.01.18) כללי אסדרה מוצעים אשר כוללים חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעילי מערכות לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

נזכיר, כי מערכת לתיווך אשראי היא מערכת אשר מתווכת באופן מקוון בין מלווים ללווים שהם יחידים (Peer to Peer או בקיצור " P2P"). במסמך האסדרה מציינת רשות שוק ההון כי מערכות אלו מהוות תוספת חשובה למערך האשראי החוץ-בנקאי, מאחר שהן יוצרות אלטרנטיבה זמינה להשקעה בעבור משקיעים בעלי כסף חופשי, ויוצרות אלטרנטיבה נוספת לקבלת אשראי בעבור לווים הנזקקים לכך, ובכך מקימות אפיק נוסף לתחרות בענף האשראי הקמעונאי. 

ב-1 בפברואר 2018 צפוי להיכנס לתוקף תיקון מס' 4 לחוק השירותים הפיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, המסדיר את הפעילות של מי שחייב בקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי. כחלק מאסדרת פעילות המפעילים, פועלת הממונה על שוק ההון לקדם אסדרה גם בהיבטים הנוגעים לחשש מפני הלבנת הון ומימון טרור, העשויים להתעורר כתוצאה מפעילותם. לאור זאת, במסמך האסדרה שהופץ כעת מוצע להסדיר את החובות הפרטניות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור שיחולו על מפעיל מערכת לתיווך אשראי. 

בין השאר, מציעה רשות שוק ההון להחיל את הכללים הבאים על מפעילי מערכות לתיווך באשראי:  

• ביצוע הליך של "הכרת הלקוח", לרבות חובות רישום ואימות פרטי זיהוי,  בעת ביצוע פעולה ראשונה של מקבל שירות, וכן של מיופה חתימה, נהנה ובעל שליטה של מקבל שירות. אם מתן ההלוואה או החזר ההלוואה נעשה על ידי מי שאינו מוגדר כמקבל השירות, אזי במסגרת הליך הכרת הלקוח תיבחן הזיקה בינו ובין מקבל השירות.

• הטלת חובת רישום פרטנית על פעולה שבוצעה בדרך של העברה אלקטרונית, הכוללת, בין היתר, העברה בנקאית. 

• הטלת חובת בקרה מוגברת במקרים מסוימים, לרבות כאשר ישנה פעילות בחשבון של איש ציבור זר ופעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון. 

• קביעת הוראות לעניין חובת דיווח רגיל של מפעיל אל הרשות לאיסור הלבנת הון, המתייחסות לביצוע פעולה בעבור מקבל שירות בודד בסכום 50,000 ₪ לפחות, או ביצוע פעולה של 5,000 ₪ כאשר ישנה מערבות של מדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לאסדרה. כמו כן, מוצע לקבוע הוראות לעניין חובת דיווח בלתי רגיל בעת ביצוע פעולה הנחזית ע"י מפעיל המערכת לבלתי רגילה.  

• בדיקת פרטי זיהוי של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה אל מול רשימת ארגוני טרור ופעילי טרור, לצורך עמידה בחובות לפי חוק המאבק בטרור.

• קביעת מדיניות, כלים וניהול סיכונים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

עוד מוצע לקבוע כי תחילתה של אסדרה זו תהיה חצי שנה מיום פרסומה, על מנת לאפשר למפעלים להיערך לצורך יישום החובות הקבועות בה. ניתן להעביר לרשות הערות למסמך האסדרה עד ליום 31.01.18 כמפורט במכתב הנלווה. לאחר קבלת הערות הגופים המפוקחים, צפויה האסדרה המוצעת לבוא לידי ביטוי בטיוטת צו איסור הלבנת הון. 

פורסם 11-01-2017