משרד הביטחון פרסם אתמול (09.01.18) תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית, התשע"ח-2018. מטרת התזכיר היא להסדיר את הסמכות להחליט על ניכוי הכספים שמעבירה הרשות הפלסטינית לפעילי טרור ולמשפחותיהם, מתוך כספים שמעבירה ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית, וזאת במטרה למנוע מהרשות הפלסטינית לעודד פעילות טרור באמצעות מימון הפעילים ובני משפחותיהם.

על פי התזכיר המוצע, בתום כל שנה יביא שר הביטחון לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי דו"ח המסכם את הנתונים בדבר סך התשלום השנתי לפעילי טרור שהעניקה הרשות הפלסטינית, במישרין או בעקיפין. הדו"ח אמנם יהיה חסוי, אך השר יהיה רשאי לפרסם תמצית מידע לא מסווג מתוכו לאחר אישור הדו"ח על ידי ועדת השרים. לאחר שיאושר הדו"ח האמור, ינוכה בכל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מסך התשלום לפעילי טרור של השנה הקודמת, כפי שנקבע בדו"ח ואושר ע"י ועדת השרים. 

סכום זה ינוכה מתוך הכספים אשר מועברים ע"י ממשלת ישראל לרשות הפלסטינית, בהתאם לחקיקה הקיימת (חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו וחוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית). עוד נקבע בתזכיר, כי ועדת השרים תהיה רשאית להחליט שלא לנכות את הסכום שקבע הדו"ח או להחליט על ניכוי סכום נמוך יותר, וזאת מטעמים מיוחדים של ביטחון לאומי ויחסי חוץ.  

ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 30.01.18 באמצעות אתר קשרי ממשל

פורסם 10-01-2018