רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה ביום א' האחרון (07.01.18) נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי, שמטרתו להסדיר את הליכי הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור הפעלת מערכת לתיווך באשראי (המוכרת גם כ"פלטפורמת P2P" אשר מפגישה באופן מקוון בין מלווים לבין לווים).

הנוהל מתפרסם לפי הוראות סעיף 12(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אשר מתנה הפעלת מערכת לתיווך באשראי בקבלת רישיון. במכתב הנלווה לנוהל מפורטים הנתונים שיידרש מבקש הרישיון להזין בעבורו ובעבור גורמים נוספים הקשורים אליו, ככל שאלו קיימים (בעל שליטה, בעל עניין, בעל השפעה ונושא משרה), כחלק מתהליך הגשת הבקשה לרישיון. 

בהקשר זה, נזכיר כי ב-10.12.17 פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת הוראה בנושא "מדיניות פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג מערכת לתיווך באשראי", שמטרתה להסדיר את פעילות פלטפורמות ה- P2Pמול המערכת הבנקאית, עד להסדרה מלאה של הפעילות על ידי הגורם המפקח הקבוע בחוק (הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) וכניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף. 

הטיוטה מורה לבנקים לפעול ליישום של מספר כללים בפתיחה וניהול של חשבונות נאמנות עבור פלטפורמות ה- P2P, שבמסגרתם כל אחד מחמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים נדרש לקבוע מדיניות ונהלים מפורטים לניהול חשבונות לפלטפורמות ה- P2P, אשר ישקפו, בין השאר, גישה מבוססת סיכון.  עוד נקבע, כי התאגיד הבנקאי לא יסרב לפתוח חשבון בנק למערכות תיווך באשראי ולא יסרב לבצע פעולות בחשבון כאמור, אלא מטעמים סבירים ומיוחדים. המדיניות המאושרת ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון יועברו לפיקוח על הבנקים בתוך 90 יום, והשיקולים בבסיס המדיניות והנהלים יבחנו ויאושרו על ידי המפקחת על הבנקים, בהיוועצות עם הממונה על שוק ההון. 

פורסם 09-01-2017