ממשלת ישראל, בישיבתה מיום 31.12.17, דנה בטיוטת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2017, והחליטה לאשר את החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה, אשר אישרה את תזכיר החוק שהופץ בנושא. 

בנוסף, החליטה הממשלה לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק, וכן לבקש מהוועדה לאפשר את העלאת הצעת החוק לקריאה שנייה ביום הנחתה על שולחן הכנסת. זאת, על רקע הביקורת הקרובה של ארגון ה-FATF, שעתידה להתקיים בישראל בחודש מרץ השנה, ועל מנת שניתן יהיה להשלים את הליך החקיקה טרם מועד הביקורת הצפויה. 

כזכור, תזכיר החוק שהופץ לאחרונה ע"י משרד האוצר נועד להגביר את יכולה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, בין השאר באמצעות יישום סנקציות כלכליות על גורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת לחוק (איראן וצפון קוריאה). 

החוק המוצע שואף לייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים המפיצים וממנים נשק להשמדה המונית וגורמים המסייעים להם ("גורמים פרוליפרטוריים"), אשר הוכרזו ככאלה ע"י מועצת הביטחון של האו"ם. זאת, בהתאם להמלצה 7 של ארגון ה-FATF, אשר דורשת ממדינות ליישם סנקציות פיננסיות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון בנוגע למאבק, הרתעה ומניעה של הפצת נשק להשמדה המונית ומימונו.  

עפ"י התזכיר, מוצע להסדיר מנגנון לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ומדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים, כאשר הכרזות מועצת הביטחון ייקלטו בישראל באופן אוטומטי לתקופה זמנית של שלושה חודשים (או ארבעה חודשים לכל היותר), ולאחר מכן יחליט שר האוצר האם לאמצן באופן קבוע.  האימוץ הזמני ייעשה ע"י פרסום ההכרזה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות במשרד האוצר, יחד עם הודעה על אימוץ ההכרזה, במידת האפשר תוך 24 ממועד ההכרזה על ידי מועצת הביטחון. מועד הפרסום באינטרנט יהיה מועד האימוץ המחייב, ותוך 14 יום ממועד זה תפורסם ההכרזה ברשומות. 

עוד מוצע לקבוע, בין השאר, עבירה פלילית בגין קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור אליו; עבירת סיוע לפרוליפרציה; חובת דיווח למשטרה ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וכן עבירה של הפרת חובה זו; חובות זיהוי, שמירת רישומים ובדיקת זהות הצדדים אל מול פרטי הזיהוי של גורמים מוכרזים; וכן סמכות לתפיסה וחילוט של רכוש הקשור לעבירה. 

פורסם 04-01-2017