משרד האוצר פרסם לאחרונה (20.12.17) את טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון), התשע"ח-2017, אשר קובעת סכומי סף לזכייה בתכנית הימורים שתחייב רישום מקודד של פרטי רוכש כרטיס השתתפות בתכנית. 

נזכיר, כי סעיף 10ב לחוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967, אשר ייכנס לתוקף ב-01.01.18, קובע בין השאר כי לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרי לפיו עולה על סכום שיקבע שר האוצר בצו, אלא אם רוכש הכרטיס יבצע רישום מקודד של פרטיו ותוצאת הקידוד תודפס על קבלת ההשתתפות.

עפ"י דברי ההסבר לצו, מוצע לקבוע כי סכום הזכייה האפשרי שיחייב רישום מקודד כאמור, יעמוד על סך של מעל 15,000 ש"ח, אך כדי לאפשר זמן הסתגלות והתארגנות למצב החדש, יקבע כי בשנת 2018 יעמוד סכום הזכייה האפשרי שיחייב רישום מקודד על סך של מעל 20,000 ש"ח. עוד נכתב, כי עתיד להיערך דיון בנושא זה במחצית השנייה של שנת 2018, בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ממשרד האוצר, משרד התרבות והספורט ומשרד המשפטים, על מנת לבחון את יישום הצו והשפעותיו.

ניתן להעביר הערות לטיוטת הצו עד ליום 27.12.17, דרך אתר קשרי ממשל

פורסם 25-12-2017