משרד האוצר הפיץ לאחרונה (30.11.17) את תזכיר חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים להפצתו, התשע"ח-2017, שמטרתו להגביר את יכולה של ישראל לקחת חלק במאבק הבינלאומי בהפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, בין השאר באמצעות יישום סנקציות כלכליות על גורמים שמפיצים וממנים נשק להשמדה המונית במדינות המנויות בתוספת לחוק (איראן וצפון קוריאה). 

החוק המוצע שואף לייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים המפיצים וממנים נשק להשמדה המונית וגורמים המסייעים להם ("גורמים פרוליפרטוריים"), אשר הוכרזו ככאלה ע"י מועצת הביטחון של האו"ם. זאת, בהתאם להמלצה 7 של ארגון ה-FATF, אשר דורשת ממדינות ליישם סנקציות פיננסיות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון בנוגע למאבק, הרתעה ומניעה של הפצת נשק להשמדה המונית ומימונו.  

עפ"י התזכיר, מוצע להסדיר מנגנון לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ומדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים, כאשר הכרזות מועצת הביטחון ייקלטו בישראל באופן אוטומטי לתקופה זמנית של שלושה חודשים (או ארבעה חודשים לכל היותר), ולאחר מכן יחליט שר האוצר האם לאמצן באופן קבוע.  האימוץ הזמני ייעשה ע"י פרסום ההכרזה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות במשרד האוצר, יחד עם הודעה על אימוץ ההכרזה, במידת האפשר תוך 24 ממועד ההכרזה על ידי מועצת הביטחון. מועד הפרסום באינטרנט יהיה מועד האימוץ המחייב, ותוך 14 יום ממועד זה תפורסם ההכרזה ברשומות. 

עפ"י הנוסח הקיים, מוצע לכלול בתוספת לחוק את איראן וצפון קוריאה, אשר עיקר המאבק הבינ"ל במאבק בפרוליפרציה מרוכז בגורמים המשתפים עמן פעולה. שר האוצר יהיה רשאי לשנות את התוספת ולכלול בה מדינות נוספות, בהסכמת שר החוץ ובאישור ועדת החוק והביטחון של הכנסת. 

במקביל, מנגנוני קליטת הכרזות מועצת הביטחון וקליטת הכרזות מדינות זרות המצויות בחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב-2012 יועברו ממנו לחוק המוצע, ובחוק המאבק באיראן תיוותר האפשרות להכרזה בהתאם לשיקול דעתה של ועדת שרים, ולא על בסיס הכרזת מועצת הביטחון או הכרזת מדינה זרה. 

ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 21.12.17 באמצעות אתר קשרי ממשל

פורסם 19-12-2017