ב-17.12.17 פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לעניין צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. זאת, בהתאם לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס"ב-2002. 

הנחיות הרשות מפרטות את האופנים והמועדים שבהם מבטחים, סוכני ביטוח, קופות גמל וחברות מנהלות נדרשים להעביר לרשות דיווחים על פעולות רגילות (לפי סעיף 10 לצו) ועל פעולות בלתי רגילות (לפי סעיפים 11 ו-12 לצו). הנחיות אלה ייכנסו לתוקף ביום כניסתו לתוקף של הצו. 

פורסם 18-12-2017