הפיקוח על הבנקים פרסם אתמול (10.12.17) טיוטת הוראה בנושא "מדיניות פעילות התאגידים הבנקאיים מול לקוחות מסוג מערכת לתיווך באשראי". מטרת ההוראה החדשה הינה להסדיר את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית, עד להסדרה מלאה של הפעילות על ידי הגורם המפקח הקבוע בחוק (הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) וכניסת צו איסור הלבנת הון לתוקף. 

כזכור, ב-24.7.17 אישרה הכנסת את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )תיקון מס' 4) (הפעלת מערכת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017, בה נקבע כי פלטפורמות ה- P2P(פלטפורמות לתיווך באשראי המפגישות באופן מקוון בין מלווים לבין לווים) יפוקחו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החל ממועד כניסת החוק לתוקף ב-01.02.18., בנוסף, צפוי כי יחול על גופים אלו צו איסור הלבנת הון.

עם זאת, לנוכח המצב הקיים, שבו פלטפורמות ה- P2P עדיין פועלות ללא רישיון, ללא רגולציה מתאימה וללא צו איסור הלבנת הון בתוקף, מתקשים גופים המפעילים פלטפורמות מסוג זה לנהל חשבון נאמנות בתאגיד בנקאי. לאור זאת, מפרסם כעת הפיקוח על הבנקים את טיוטת ההוראה, המורה לבנקים לפעול ליישום של מספר כללים בפתיחה וניהול של חשבונות נאמנות עבור פלטפורמות ה-P2P, אשר יחולו עד כניסת החוק לתוקפו והחלת צו איסור הלבנת הון על פעילותן של פלטפורמות ה-P2P. 

במסגרת כללים אלה, כל אחד מחמשת התאגידים הבנקאיים הגדולים נדרש לקבוע מדיניות ונהלים מפורטים לניהול חשבונות לפלטפורמות ה-P2P אשר ישקפו, בין השאר, גישה מבוססת סיכון.  עוד נקבע, כי התאגיד הבנקאי לא יסרב לפתוח חשבון בנק למערכות תיווך באשראי ולא יסרב לבצע פעולות בחשבון כאמור, אלא מטעמים סבירים ומיוחדים. המדיניות המאושרת ופרוטוקול הדיון בדירקטוריון יועברו לפיקוח על הבנקים בתוך 90 יום, והשיקולים בבסיס המדיניות והנהלים יבחנו ויאושרו על ידי המפקחת על הבנקים, בהיוועצות עם הממונה על שוק ההון. 

במקביל, הפיקוח על הבנקים קורא לרשות שוק ההון ולוועדת חוקה חוק ומשפט להאיץ את פרסום ההוראות הרלבנטיות, על מנת להקל על הקשיים בהם נתקלות פלטפורמות P2P ולצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילות התאגידים הבנקאיים עם גופים אלו והחיכוכים הנובעים מכך. 

פורסם 11-12-2017