רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (05.11.17) נוהל רישוי לנותני שירות בנכס פיננסי או מתן אשראי, בצירוף מכתב נלווה למבקשי רישיון בשירות פיננסי או במתן אשראי. 

נוהל זה, אשר מחליף נוהל קודם בנושא שפורסם באפריל 2017, כולל עדכונים בנוגע לתהליך הרישוי עבור נותני שירותי אשראי וכן מוסיף התייחסות לתהליך הרישוי עבור נותני שירות בנכס פיננסי.

כזכור, ביולי 2016 אושר בכנסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אשר הסדיר את המבנה הרגולטורי של הפיקוח על נותני שירותי המטבע ועל תחום האשראי החוץ בנקאי. 

במסגרת החוק נקבע, בין השאר, כי העיסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי יתאפשר רק לאחר קבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או למתן אשראי. סעיפים 15 עד 17 לחוק מסדירים את אופן הגשת הבקשה לקבלת רישיון וכן את הנתונים והמסמכים שבקשה זו אמורה לכלול.

לפיכך, מטרת הנוהל הינה לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור עיסוק בשירות בנכס פיננסי או במתן אשראי, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת בקשה כאמור. 

במסגרת תהליך הרישוי יש להעביר נתונים ומסמכים ממבקש הרישיון לידי המפקח באמצעות מערכת מקוונת, לרבות מידע על אודות בעל השליטה, בעל העניין, בעל השפעה ונושא משרה (המידע בנוגע למסמכים ונתונים אלה מפורט בנספחים לנוהל). 

ניתן להוריד את כלל הנספחים והטפסים הקשורים לבקשת רישיון או עדכון מאתר הרשות.

פורסם 12-11-2017