הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ביום רביעי האחרון (08.11.17) את הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון ומימון טרור.

ההערכה הלאומית מתפרסמת כעת בתום עבודה של שנתיים, שאותה הובילה הרשות לאיסור הלבנת הון, ובשיתוף מכלול גורמי האכיפה והרגולציה הפיננסית במדינה. היא נערכה בהתאם להמלצות ה-FATF ונועדה לשמש כתשתית לזיהוי סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במדינה, וכן לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

את ההערכה מרכיבים שלושה מסמכים עיקריים: הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת הון (הכוללת ניתוח סיכונים הן מהיבט של עבירות מקור והן מהיבט של דפוסים, שיטות ואמצעים להלבנת הון); הערכת סיכון של המערכת הפיננסית (הכוללת הערכות סיכון לגבי כל אחד מהסקטורים הפיננסיים שבוצעו ע"י הרגולטורים המפקחים על סקטורים אלה); וכן הערכת סיכונים לאומית בתחום מימון טרור (שלא פורסמה בפומבי).

במסגרת הדירוג הסופי של כל אחד מהסיכונים שזוהו נלקחו בחשבון מספר משתנים, לרבות: היקף האיום הגלום בסיכון לאור שוויו ושכיחותו; אמצעים הקיימים במדינה להתמודדות עם האיום; וכן תוצאות הנגרמות מהסיכון, במונחים של הפסד כלכלי ושל השפעתו על החברה והמדינה.  

בין עבירות המקור שזוהו בסיכון גבוה להלבנת הון, צוינו: עבירות התחמקות ממס, ארגוני פשיעה, חשבוניות פיקטיביות והונאה. עבירות ניירות ערך ועבירות רכוש זוהו כעבירות בסיכון נמוך להלבנת הון. בין התחומים שזוהו כתחומי פעילות בסיכון גבוה לתופעות הלבנת הון נכללו: נותני שירותי מטבע, שימוש במזומן, פשיעה בינלאומית, נדל"ן וישויות והסדרים משפטיים. רכישת זכיות ופעילות מסחר והברחת טובין זוהו כתחומי פעילות בסיכון נמוך להלבנת הון.

במסגרת הערכת הסיכונים של המערכת הפיננסית, צוינו בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור עמותות ומלכ"רים המתאפיינים בשימוש רב במזומנים, במתן הלוואות וקבלת פיקדונות, בתורמים אנונימיים ובמחזור כספים גבוה. אמצעי הבקרה שצוינו בתחום זה כוללים הוראת דיווח תקופתית לפיקוח על הבנקים אודות פעילות של לקוחות בסיכון גבוה, וכן דרישה מהתאגידים הבנקאיים לביצוע מעקב אחר פעילות בעלת מאפיינים אלה ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בהתאם להוראות הדין. 

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, אמרה: "סקר הסיכונים הלאומי הינו צעד משמעותי במאבק בעבריינות הלבנת ההון בישראל, ותוצאותיו תשמשנה את כלל הגורמים בתחום, ביניהם המחוקק, רשויות האכיפה, והסקטור הפיננסי כבסיס לתכנית פעולה רב שנתית להתמודדות אפקטיבית עם סיכוני הלבנת ההון בישראל. המדובר בפרויקט לאומי ראשון מסוגו למיפוי מכלול הסיכונים בתחום, ואני מודה לכל גופי הממשל ולסקטור הפרטי אשר השקיעו תשומות רבות בפרויקט ותרמו להצלחתו."

פורסם 13-11-2017