חברת סימנס ישראל, שהינה חברה בת בבעלות מלאה של הקונצרן הבינלאומי SIEMENS AG, הורשעה ביום שני האחרון (06.11.17) בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, וזאת על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר, הודתה סימנס ישראל בביצוע עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, ותשלם לקופת המדינה קנס בסך 63 מיליון ₪. עוד נקבע כי יוארך בשנה מינויו של המפקח החיצוני שמונה לחברה במסגרת ההסדר שנחתם עם SIEMENS AG . 

נזכיר, כי במרץ 2017 הורשעו בכירים בחברת החשמל בקבלת שוחד מסימנס, וכן בעבירות מרמה והפרת אמונים והלבנת הון, והושתו עליהם קנסות ועונשי מאסר.  

לפי כתב האישום המתוקן שבו הודתה החברה, בפרק הזמן הרלבנטי לאישום, בעת שהיו לסימנס העולמית  ולסימנס ישראל אינטרסים כלכליים משמעותיים בחברת החשמל, נרקמו בין סימנס וסימנס ישראל לבין בעלי תפקידים שונים בחברת החשמל יחסים שחרגו מיחסי עבודה מקובלים בין נציגי חברה ממשלתית לנציגי ספק המשתתף דרך קבע במכרזי החברה. בנוסף, סימנס ישראל הורשעה בגין מעורבותה ביצירת תשתית להעברת כספים מסימנס העולמית לנמענים שונים ובהסתרת מקורם – תוך שימוש בחשבונות קש והסכמי ייעוץ פיקטיביים. 

עוד צוין בכתב האישום, כי במסגרת מעורבותה של סימנס ישראל הועברו 9.5 מיליון דולר, שהיו מיועדים לתשלומי שוחד לעובדים בכירים בחברת החשמל. מתוך כספים אלה, הועברו בפועל לעובדי חברת החשמל כ-2.5 מיליון דולר החל ממרץ 2002 ואילך. 

עפ"י הודעת משרד המשפטים, ההחלטה על הסדר הטיעון התבססה, בין היתר, לאור העובדה שמדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2004-1999, וכי החברה ביצעה מאז תהליך מקיף ומשמעותי של שינוי התרבות הארגונית שאפיינה אותה בעבר, לרבות גיבוש תכנית ציות מקיפה למניעת הישנות מקרים דומים ומינויו של מפקח חיצוני לפיקוח על  אכיפת המדיניות האמורה. על פי הצהרת החברה, כלל העובדים המעורבים במעשים המתוארים בכתב האישום עזבו או פוטרו על ידה לפני שנים רבות, וכל הנהלתה הוחלפה מאז אירועים אלה. עוד צוין, כי על פי האמור בדוחות המפקח החיצוני, אימצה סימנס ישראל כללי התנהגות המשקפים סטנדרטים נאותים של ציות לחוק. 

לאור זאת, סברה המדינה כי חתימת ההסדר עם סימנס ישראל משרתת את תכליות האכיפה נגד תאגידים ועונה על האינטרס הציבורי בנסיבות העניין, אף על פי שהנורמה המצופה מתאגידים היא להטמיע מראש תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית ונורמות נאותות של ציות לחוק, ולגילוי יזום, מלא ומידי לרשויות לאחר גילוי דבר ביצוען של עבירות.

פורסם 07-11-2017