ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה (03.11.2017) הנחייה העוסקת בשיתוף מידע בין גופים ומוסדות פיננסיים הנמנים עם הסקטור הפרטי (Private Sector Information Sharing). 

מטרת ההנחיה הינה להבהיר את הסטנדרטים של הארגון בנוגע לשיתוף מידע, לרבות חילופי אינפורמציה בנוגע לתכניות למניעת הלבנת הון ומימון טרור ודיווחים על פעולות חשודות, הן בין מוסדות פיננסיים המהווים חלק מאותה קבוצה פיננסית והן בין מוסדות פיננסיים שאינם מהווים חלק מאותה קבוצה. 

בין השאר, ההמלצה מחדדת את הדרישות המופיעות בהמלצות ה-FATF הרלבנטיות בהקשר של שיתוף מידע (18, 20 ו-21). בעמ' 8 להנחיה מופיעה טבלה הכוללת את סוג המידע המזהה שחלות לגביו חובות השיתוף, בחתך של לקוחות, נהנים סופיים, חשבונות ופעולות פיננסיות. 

בהיבט של שיתוף במידע בין מוסדות פיננסיים שאינם נמנים עם אותה קבוצה, ההנחיה מתמקדת במצבים של קשרי בנקאות קורספונדנטית (קרי, מידע שמוסדות רספונדנטים נדרשים לספק לבנק הקורספונדנט על עסקאות ולקוחות מסוימים); נותני שירותי העברות כספים (MVTS); מידע שיש לכלול בהעברות אלקטרוניות; וכן בהקשר של הסתמכות על צדדים שלישיים למטרות בדיקת זהות הלקוח, הנהנה סופי או מהות הקשר העסקי. 

נוסף על כך, ההנחיה סוקרת יוזמות אפשריות לשיתוף במידע בין מוסדות פיננסיים מעבר לנדרש בהמלצות ה-FATF, לרבות חילופי מידע על מגמות פשיעה וטיפולוגיות, וכן מידע על לקוחות המסורבים מקבלת שירותים בנקאיים בשל חשש להלבנת הון או מימון טרור.  

במקביל לפרסום ההנחיה, הודיע ה-FATF על עדכונים שביצע בנספח הפרשנות (Interpretive Note) של המלצה 18, במטרה לחדד ולהבהיר את הדרישות הנוגעות לשיתוף במידע, בכל הקשור לפעולות בלתי רגילות או חשודות בתוך קבוצה פיננסית. כמו כן, ה-FATF הודיע על הכנסת שינויים בנוסח המלצה 21, במטרה לחדד הוראות הנוגעות לשמירה על סודיות של דיווח על פעולה בלתי רגילה אשר נשלח מהמוסד הפיננסי ליחידת המודיעין הפיננסי הלאומית (FIU). 

פורסם 06-11-2017