רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (03.9.17) חוזר סופי שמטרתו קביעת דרכים חלופיות לזיהוי ואימות פרטים של לקוחות גופים מוסדיים שמנהלים חשבון או חוזה ביטוח חיים. 

כזכור, בחודש מאי האחרון פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. צו זה מאגד את הצווים שחלו עד היום על גופים מוסדיים לכדי מסגרת אחת משותפת, לעניין חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים. 

סעיף 7 לצו זה מסמיך את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להורות במקרה מסוים על דרכי זיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות. על רקע זה, במסגרת ההיערכות למצב חירום ובמטרה להקל על לקוחות הגופים המוסדיים בנסיבות אלו, נקבע בחוזר כי בהתקיים מצב חירום יפעלו הגופים בדרכים חלופיות בכל הנוגע לזיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים, תוך הבטחת קיומן של בקרות הולמות והגבלת חשיפת הגוף המוסדי לסיכון.

בין השאר, נקבע כי גוף מוסדי יקבע נוהל עבודה פנימי לזיהוי ואימות של מקבל שירות במצב חירום, אשר יגובש בשים לב לסיכונים הכרוכים בהפעלתו ולפרופיל הסיכון של מקבלי השירות. בנוסף, נקבע כי במקרה של הפעלת הנוהל ישלים הגוף המוסדי את הליך הזיהוי לפי צו איסור הלבנת הון בתוך 90 ימים מתום מצב החירום (חלף פרק זמן של 30 יום להשלמת הליך הזיהוי, כפי שהוצע בתחילה בטיוטת החוזר).  

באשר לזיהוי, אימות פרטים וקבלת מסמכים במצב חירום, נקבע לקבוע כי גוף מוסדי יהיה רשאי לקבוע בנוהל, כי זיהוי ואימות פרטים יעשה באמצעות השוואה בין שני מסמכים מזהים נושאי תמונה, וכן באמצעות מענה על שאלות זיהוי חד ערכיות שהוגדרו מראש על ידי הגוף המוסדי. זאת, באישור האחראי למילוי חובות בגוף המוסדי. לגבי פעולת משיכה, נקבע כי ניתן יהיה לעשות שימוש בשיטה דומה, וזאת בתנאי שסכום המשיכה המצטבר אינו עולה על 50,000 ₪ לכל תקופת מצב החירום. 

חוזר זה ייכנס לתוקף במועד התחילה של צו איסור הלבנת הון החל על מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות. 

פורסם 06-09-2017