ב-26.07.17 וב-20.08.17 פורסמו ברשומות תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור), התשע"ז-2017, וכן תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע"ז-2017. זאת, בעקבות אישור התקנות בחודש מאי האחרון על ידי ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. 

נבקש להסב את תשומת הלב לכך שמרגע פרסום התקנות החדשות, בטלות התקנות הקודמות שקבעו את סדרי ההכרזות (תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008), כמצוין בסעיף 14 של תקנות ההכרזה החדשות. 

כזכור, ב-01.11.2016 נכנס לתוקף חוק המאבק לטרור, שנועד לעגן בחקיקה קבועה את ההוראות לשעת חירום בתחום המאבק בטרור, תוך הרחבה משמעותית של הכלים הפליליים והמנהליים העומדים לרשות רשויות אכיפת החוק במסגרת המאבק בטרור, מימונו והפצתו. פרק ב' לחוק המאבק בטרור מסדיר את הליכי ההכרזה על ארגוני טרור ופעילי טרור, בין אם בהכרזה "פנימית" על-ידי שר הביטחון ובין אם באימוץ של הכרזה זרה על ארגון טרור זר או פעיל טרור זר ע"י ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. 

התקנות שפורסמו כעת מסדירות את הפרטים שייכללו בהכרזה, הדרכים והמועדים להודעות לגבי הכרזות, להגשת בקשות לביטול הכרזה ועוד. בין היתר, נקבע כי ההכרזות יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הביטחון, וכי מועד ההמצאה לגורמים המיודעים יהיה שלושה ימי עסקים מיום פרסום ההכרזה באינטרנט, או מיום שליחת הדואר האלקטרוני  לגורם המיודע על ידי הגורם הממונה או הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לפי המאוחר.  

כמו כן, בפרק ה' לחוק המאבק בטרור שכותרתו "חילוט שיפוטי וחילוט מנהלי" הוסדרו סמכויות התפיסה והחילוט של רכוש טרור. תקנות החילוט שפורסמו כעת קובעות את ההסדרים הנדרשים בכל הנוגע לדרך ניהול הרכוש על-ידי האפוטרופוס הכללי, הן לגבי רכוש בניהול זמני והן לגבי רכוש שניתן לגביו צו חילוט. 

עפ"י התקנות, רכוש בניהול זמני ינוהל "באופן סביר" על ידי האפוטרופוס הכללי במטרה לשמור על ערכו, ובכלל זה בדרך של מכירת נכס לפי הוראות בית משפט. במקרה של מתן צו חילוט, מוטל על האפוטרופוס הכללי לפעול למימוש הרכוש ולהעברת תמורתו לאוצר המדינה.

פורסם 21-08-17