רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (18.07.17) את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"ז-2017. 

כזכור, ב-18.05.17 פורסם ברשומות צו חדש הקובע מסגרת אחת משותפת לעניין חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים של חברות ביטוח, חברות מנהלות וסוכני ביטוח. בצו נקבעו הוראות שנועדו להביא לידי ביטוי את השינויים שחלו בנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור ובהוראות שחלות על גופים פיננסיים המפוקחים על ידי רשויות פיננסיות אחרות. בין השאר, אומצה בצו הגדרה רחבה של "איש ציבור זר"; התווספה חובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבלי השירות אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור בתדירות מינימלית של אחת לרבעון; ונקבעה חובת ביצוע הליך "הכרת הלקוח", לרבות חובת זיהוי מקבל השירות ובירור מקור כספיו.

עפ"י התיקון המוצע, יוקדם יישום הצו בשלושה חודשים, כך שייכנס לתוקף ביום 18.02.18. בדברי ההסבר נכתב כי התיקון האמור מוצע לאור הביקורת הבינלאומית שיקיים ארגון ה-FATF בחודש מרץ 2018, שמטרתה לבחון את עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום הלבנת טרור ומימון טרור, ושעמידה בה בהצלחה הינה תנאי הכרחי לחברות מלאה של ישראל בארגון. 

לפיכך, לאור העובדה שהמועד הנוכחי של תחילת יישום הצו (18 במאי 2018) הינו כחודשיים וחצי לאחר תחילתה הצפויה של הביקורת, ולנוכח החשיבות שרואה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בהיותו של הצו בתוקף במועד הביקורת, מוצע להקדים כאמור את מועד תחילתו של הצו ליום 18 בפברואר 2018. עוד מודגש, כי במהלך התקופה המתחילה ב- 18 בפברואר 2018 והמסתיימת ב- 18 במאי 2018 ,לא יוטלו עיצומים כספיים בשל הפרות הצו.

ניתן להעביר הערות לטיוטה לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עד ליום 08.08.17. 

פורסם 23-07-2017