הפיקוח על הבנקים פרסם ביום חמישי האחרון (20.07.17) מכתב המבהיר את עמדת הפיקוח ביחס להצהרת בעלי שליטה המתקבלת מבלי שצוין בה שם היחיד או היחידים שהם בעלי השליטה.  

ההבהרה מתפרסמת על רקע כניסתה לתוקף ב-04.02.2017 של הגדרת "בעל שליטה" החדשה בסעיף 1 לחוק איסור הלבנת הון, אשר מחייבת הצהרה על יחיד כלשהו כבעל שליטה בתאגיד. ההגדרה קובעת כי לבעל שליטה ייחשב יחיד המחזיק ביכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, במישרין או בעקיפין; יחיד המחזיק 25% או יותר מאמצעי השליטה (ואין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו( ;  ובתאגיד שאין בו יחיד כאמור יראו כבעל שליטה את יו"ר הדירקטוריון, נושא משרה מקביל ומנכ"ל התאגיד, ואם אין כאלה – אזי נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד. 

במכתב הפיקוח נכתב כי בהמשך להגדרה החדשה, התקבלו פניות מבנקים, לפיהם לקוחות שהם תאגידים מסוג עמותות ואגודות שיתופיות – לרבות קיבוצים - מתנגדים להצהיר על יחיד כלשהו כבעל שליטה בהם. על רקע זה מבהיר הפיקוח, כי תאגיד בנקאי אינו רשאי לקבל הצהרת בעלי שליטה ללא ציון שם היחיד או היחידים שהינם בעלי השליטה, על פי החלופות שנקבעו בהגדרת "בעל שליטה" בחוק איסור הלבנת הון, וכי הנחיה זו חלה גם על עמותות ואגודות שיתופיות. 

עוד מובהר, כי במידה שלא מתקיימות שתי החלופות הראשונות בהגדרת בעל שליטה, יש לראות כבעלי השליטה באגודה שיתופית או בעמותה את יו"ר ועד האגודה השיתופית או העמותה, לפי העניין, וכן את מנכ"ל האגודה השיתופית או העמותה (ככל שמונה) או גורם בעל תפקיד דומה, גם אם תוארו שונה. 

פורסם 23-07-2017