רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה ב-02.07.17  טיוטת חוזר בנושא "הוראות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום". 

כזכור, בחודש מאי האחרון פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. צו זה מאגד את הצווים שחלו עד היום על גופים מוסדיים לכדי מסגרת אחת משותפת, לעניין חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים. 

סעיף 7 לצו זה מסמיך את הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון להורות במקרה מסוים על דרכי זיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים חלופיות. על רקע זה, במסגרת ההיערכות למצב חירום ובמטרה להקל על לקוחות הגופים המוסדיים בנסיבות אלו, מוצע לקבוע כי בהתקיים מצב חירום יפעלו הגופים בדרכים חלופיות בכל הנוגע לזיהוי, אימות פרטים ודרישת מסמכים, תוך הבטחת קיומן של בקרות הולמות והגבלת חשיפת הגוף המוסדי לסיכון.

בין השאר, מוצע לקבוע כי גוף מוסדי יקבע נוהל עבודה פנימי לזיהוי ואימות של מקבל שירות במצב חירום. עוד מוצע, כי הנוהל יגובש בשים לב לסיכונים הכרוכים בהפעלתו ולפרופיל הסיכון של מקבלי השירות, וכי יקבעו בו בקרות הולמות. בנוסף, מוצע כי שימוש בנוהל כאמור יעשה באישור הממונה, וכי במקרה של הפעלת הנוהל ישלים הגוף המוסדי את הליך הזיהוי לפי צו איסור הלבנת הון בתוך 30 ימים מתום מצב החירום.

כמו כן, מוצע כי גוף מוסדי שפעל על פי נוהל זיהוי לקוחות במצב חירום, ישלים את הליך הזיהוי לפי צו איסור הלבנת הון בתוך 30 ימים מתום מצב החירום.

באשר לזיהוי, אימות פרטים וקבלת מסמכים במצב חירום, מוצע לקבוע כי גוף מוסדי יהיה רשאי לקבוע בנוהל, לצורך פעולה שאינה פעולת משיכה, כי זיהוי ואימות פרטים יעשה באמצעות השוואה בין שני מסמכים, ובאישור האחראי למילוי חובות בגוף המוסדי. לגבי פעולת משיכה, מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לעשות שימוש בשיטה דומה, וזאת בתנאי שסכום המשיכה אינו עולה על 50,000 ₪, ובכפוף לאימות פרטי מקבל השירות, לפי שאלות אישיות שהוגדרו מראש על ידי הגוף המוסדי.

ניתן להעביר לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הערות לטיוטה, לא יאוחר מיום 23.07.2017. 

פורסם 03-07-2017