רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה לאחרונה (20.06.17) את טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. 

הצו מטיל חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים על נותני שירותי אשראי, קרי מי שחייב בקבלת רישיון למתן אשראי בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים. בין השאר, הצו מחיל על נותני שירותי אשראי חובת ביצוע הליך "הכרת הלקוח", לרבות חובת זיהוי הלקוח ובירור מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה מקור כספי החזר האשראי, עיסוקו של הלקוח, מטרת האשראי שניתן ואם סורב בעבר מקבלת אשראי מכל גורם שהוא מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון ומימון טרור. 

במסגרת הצו אומצה הגדרה של "איש ציבור זר", אשר כוללת חברי מפלגה בכירים, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, ובעלי תפקיד קבוע בארגונים בינ"ל, וכן הגדרה של "איש ציבור מקומי". הצו מחייב את נותן שירותי האשראי לברר אם הלקוח הינו איש ציבור, ולקבל אישור מנושא משרה אצל נותן אשראי למתן אשראי ללקוח או לנהנה שהינו איש ציבור בסיכון גבוה. 

בנוסף, הצו מפרט את אופני הזיהוי והאימות של יחידים ותאגידים, ומסמיך את הרגולטור לקבוע, ככל שיידרש במקרים המתאימים, הוראות בדבר דרכים חלופיות לעניין זיהוי ואימות פרטים.

נושאים נוספים שבהם נקבעו בצו הוראות: 

• חובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבל שירות, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור, כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה. 

• חובת קביעת מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

• חובה קיום בקרה שוטפת אחר הליך הכרת הלקוח שבוצע, לפי מידת הסיכון של מקבל השירות להלבנת הון ולמימון טרור. 

• חובת ביצוע בקרה מוגברת על פעילות בחשבון הנעשית מול מדינות וטריטוריות המנויות בתוספת הראשונה; על פעילות המתבצעת בחשבון של איש ציבור בסיכון גבוה; ועל פעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. 

ניתן להעביר הערות לטיוטת הצו עד ליום 03.07.2017. 

פורסם 02-07-2017