ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה החודש (יוני 2017) גרסה עדכנית וסופית של מסמך בשם "Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism ". מדובר במסמך  ייעוץ והנחיה אשר פורסם לראשונה בינואר 2014, שמטרתו לסייע לבנקים בתוכנית הארגונית לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. 

עיקר השינויים במסמך מופיעים בנספח 2, העוסק בניהול קשרי בנקאות קורספונדנטית. טיוטה של הנספח המוצע הועברה בנובמבר 2016 למוסדות פיננסיים לצורך קבלת הערות, וכעת מפורסמת כאמור גרסה סופית שלו במסגרת מסמך ההנחיה הכללי. התיקונים עולים בקנה אחד עם ההנחיה שפורסמה ע"י ארגון ה-FATF באוקטובר 2016, אשר הבהירה וחידדה  את האופן שבו נדרשים מוסדות פיננסיים ליישם גישה מבוססת סיכון במסגרת ניהול קשרים קורספונדנטיים. 

בדומה להנחיית ה-FATF, גם מסמך זה מדגיש כי קשרי הבנקאות הקורספונדנטית מאופיינים ברמת סיכון משתנה הנקבעת לפי שקלול של מגוון גורמי סיכון. בנוסף, המסמך מפרט אינדיקטורים לסיכון אשר בנקים קורספונדנטים צריכים לקחת בחשבון במסגרת הערכת הסיכון שלהם. 

להלן מספר אינדיקטורים כאמור: 

1. הסיכון האינהרנטי הנובע מאופי השירותים הניתנים לבנק הרספונדנט, או מיכולתם של צדדים שלישיים או בנקים נוספים להשיג גישה לחשבון הקורספונדנט שמנהל הבנק הרספונדנט הישיר -  מה שמכונה במסמך "(Nested (Downstream) Correspondent(s". 

2. מאפייני הבנק הרספונדנט (קווי העסקים העיקריים שלו וסוגי הלקוחות שהוא  משרת; האם הבעלים והנהלת הבנק מייצרים סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ספציפיים; מדיניות ובקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור של הבנק הרספונדנט). 

3. הסביבה שבה פועל הבנק הרספונדנט (מדינת המוצא של הבנק הרספונדנט, של חברת האם שלו ושל צדדים שלישיים הנהנים מגישה לחשבון הקורספונדנט; איכות ואפקטיביות הפיקוח הבנקאי במדינות אלה). 

עוד מודגש, כי על בנקים קורספונדנטים לנקוט גישה הוליסטית בבואם לבחון את האינדיקטורים האמורים ומידע זמין אחר, וכן בבואם לקבוע את הסיכון האינהרנטי של הבנק הרספונדנט ולהגדיר צעדים להפחתת וניהול הסיכון.

נוסף על כך, המסמך כולל תיקונים בנספח 4 ("הנחיה כללית בנושא פתיחת חשבון"), אשר מפרטים את התנאים לשימוש במאגרי מידע מרכזיים המקלים על ביצוע הליכי הכרת הלקוח (KYC Utilities). 

פורסם 12-06-2017