ב-18.05.17 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ז-2017. 

נזכיר, כי הצו החדש מחליף את שני הצווים שהותקנו בשנת 2001, אשר החילו על קופות גמל, חברות ביטוח וסוכני ביטוח חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. מטרת הצו הינה לאגד את הצווים הקיימים החלים על גופים מוסדיים לכדי מסגרת אחת משותפת לעניין חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים של הגופים המוסדיים, ולהרחיבם באופן שיעלה בקנה אחת עם השינויים שחלו בנורמות הבינ"ל במאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ובהוראות שחלות על גופים פיננסיים המפוקחים ע"י רשויות פיננסיות אחרות.

במסגרת ההוראות החדשות שנקבעו בצו, אומצה הגדרה רחבה של "איש ציבור זר", אשר כוללת גם חברי מפלגה בכירים, נושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות, ובעלי תפקיד קבוע בארגונים בינ"ל. עפ"י ההגדרה זו, לקוח ייחשב לאיש ציבור גם חמש שנים לאחר סיום תפקידו. בין השאר, הצו מחייב את הגוף המוסדי לברר אם העמית או המבוטח, המוטב או הנהנה הינו איש ציבור זר ולקבל אישור מנושא משרה בגוף המוסדי להתקשרות עם איש ציבור זר בחוזה ביטוח חיים או לפתיחת חשבון. 

כמו כן, התווספה חובת בדיקת פרטי הזיהוי של מקבלי השירות אל מול רשימת ארגוני ופעילי הטרור, בתדירות של אחת לרבעון לכל הפחות. נוסף על כך, בתוספת לראשונה לצו מופיעה רשימת מדינות בסיכון למימון טרור והלבנת הון, בדומה לצווי איסור הלבנת הון החלים על סקטורים אחרים.

נושאים נוספים שבהם נקבעו בצו הוראות חדשות: 

• חובת ביצוע הליך "הכרת הלקוח", לרבות חובת זיהוי מקבל השירות ובירור מקור כספיו. הצו מפרט את אופני הזיהוי והאימות של יחידים ותאגידים, ומסמיך את הרגולטור לקבוע, ככל שיידרש במקרים המתאימים, הוראות בדבר דרכים חלופיות לעניין זיהוי ואימות פרטים. 

• חובת הגופים המוסדיים לקביעת מדיניות, כלים וניהול סיכונים בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. 

• חובה לקיום בקרה שוטפת אחר פעולות מקבל שירות בחוזה ביטוח חיים או בחשבון בקופת גמל, לצורך מילוי חובות הגופים המוסדיים לעניין זיהוי, דיווח וניהול רישומים. בנוסף, נקבעה החובה לביצוע בקרה מוגברת על הפעילות בחוזה ביטוח חיים או חשבון של איש ציבור זר, או כאשר מדובר בפעילות שיש בה סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור.

• בצו קיים סייג לתחולה של חלק מהוראות הצו, ביחס להפקדה של כספים בסכום מוגבל לקצבה, על רקע הסיכון הנמוך להלבנת הון ומימון טרור הגלום בפעולה זו. 

הצו ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו ברשומות. 

פורסם 06-06-2017