הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה לאחרונה את גיליון 27 של "מידע הון" (מאי 2017), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון כולל עדכונים מחודשים ינואר עד אפריל 2017, ומרכז את העדכונים והחידושים שהתפרסמו לאחרונה באתר האינטרנט של הרשות, לרבות: חידושי פסיקה, עדכוני חקיקה, ועדות עיצומים ופרסומים בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בדברי הפתיחה לגיליון זה מעדכנת היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד מאיה לדרמן, על היערכותה של מדינת ישראל לביקורת הבינ"ל של ארגון ה-FATF, שתבחן האם ישראל עומדת באופן אפקטיבי בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, ואשר מהווה תנאי הכרחי לשדרוג מעמדה של ישראל בארגון ה-FATF ממעמד של מדינה משקיפה למעמד של חברה מלאה. על רקע הביקורת הצפויה, אושר לאחרונה בכנסת צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים, לרבות מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, שנועד לייעל ולשפר את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בישראל וכן להתאים את המשטר בישראל לסטנדרטים הבינלאומיים. 

בפרק "עדכוני חקיקה" מוזכר העדכון שפורסם ע"י הפיקוח על הבנקים להוראת ניהול בנקאי תקין  411 בדבר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, שהורחבה ונוסחה מחדש כהוראת ניהול סיכונים. כזכור, התיקון להוראה כולל דרישה ליישום גישה מבוססת סיכון בהתאם להמלצות ה-FATF. בין היתר, המונח "איש ציבור" הורחב בהוראה כך שיכלול גם את המונח "איש ציבור מקומי" והתווספה הגדרה ל"בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי".

עדכון נוסף עוסק בתזכיר לתיקון הליך ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים, שהופץ ב-22.03.17 ע"י משרד המשפטים. במסגרת התזכיר מוצע לאפשר אימוץ אוטומטי ומיידי, לתקופה מוגבלת, של הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם על ארגוני ופעילי טרור, וזאת כדי לאפשר למוסדות הפיננסיים לפעול באופן מידי להקפאת כספים ופעולות פיננסיות בחשבונותיהם של גורמים מוכרזים, כפי שנדרש בסטנדרטים הבינלאומיים.

בפרק "עדכוני פסיקה" מתוארת פסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שקבעה כי חשיפת דיווחים שנמסרו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה אסורה. במקרה זה קיבל בית המשפט את עמדת המדינה כי ניתן להעביר מידע שנאסף על ידי גופים פיננסים לצורך עמידה בחובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון רק לגופים ולמטרות המוגדרים בחוק, ובכך דחה בקשת מפרק חברה לקבל דיווחים שמסרה החברה לרשות לאיסור הלבנת הון לפי הוראות חוק זה והפך החלטה קודמת שקיבל בתיק זה.

בפרק "פרסומים ועדכונים" מובאת הודעת ראש הרשות מיום 05.03.17 בנושא רשימת המדינות והטריטוריות בסיכון, לעניין התוספת הרלבנטית לצווי איסור הלבנת הון (ובחלוקה לפי סוגי הצווים והסקטורים). נוסף על כך, מוזכרות בפרק זה הנחיות ראש הרשות לאופן ביצוע דיווחים על ידי תאגידים בנקאיים וזירות סוחר, אשר פורסמו ברשומות ב-09.02.17. 

פורסם 01-06-2017